HATIAR, P. Návrh parního kotle na odpadní teplo 0,8Nm3/s, 450°C [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Skála, Zdeněk

Cíle a zadání diplomní práce byly beze zbytku splněny. Po formální stránce je práce na požadované úrovni a má všechny potřebné náležitosti.Doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kól, Přemysl

Práce splňuje požadavky a cíle zadání návrhem parního kotle využívající teplo spalin z kogenerační jednotky pro výrobu páry. Je použita metodika obvyklá pro návrh kotlů v přiměřeném rozsahu a je uvedena v seznamu literatury na prvním místě. Řešení koresponduje s ustálenou konstrukcí kotlů daných výkonů a parametrů a jako taková se vyznačuje nízkými technologickými nároky při výrobě. Návrh konstrukce se vyznačuje zohledněním i provozních vlastností a v textu je na tyto skutečnosti upozorněno. Jedná se hlavně o řešení vlivu rozdílné teplotní dilatace mezi pláštěm a trubkou, což je řešeno v souladu s výrobkovou normou, která je v textu rovněž uvedena. Je na škodu práce, že tato výrobková norma již není uvedena v seznamu literatury. Z práce je patrné, že daný problém je pojat komplexně se všemi podstatnými souvislostmi, které mají být zohledněny v řádně provedeném návrhu. Tím je dána využitelnost a přenositelnost dané práce v praxi. Jedinou připomínkou k práci je zobrazení ekonomizéru v příloze č.2. Mělo by se držet rozmístění zařízení v pracovní poloze a uspořádání nárysu, bokorysu a půdorysu na daném místě. Z uvedeného výkresu přílohy č.2 není patrná ani pracovní, ani výrobní poloha daného zařízení. Provedení práce dává jasný přehled o postupu návrhu, výsledcích návrhů, důvodech zvoleného způsobu řešení a zároveň poskytuje přiměřený podklad pro další rozpracování do výrobku. Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 64456