ŠIMKO, F. Analýza a inovace stejnosměrných elektrických motorků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Hájek, Vítězslav

Student František Šimko vypracovával diplomovou práci s samostatně, v rámci pokynů a doporučení vedoucího práce. Postup práce pravidelně konzultoval s vedoucím práce a řešil průběžně vzniklé problémy. Diplomová práce práce má dobrou úroveň a splňuje požadavky zadání. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Kuchyňková, Hana

Student zpracoval diplomovou práci na téma "Analýza a inovace stejnosměrných elektrických motorků". V DP je přehled stejnosměrných motorků malého výkonu s porovnáním některých jejich parametrů včetně grafického vyjádření. Pro detailní rozbor byl vybrán stejnosměrný motorek s permanentními magnety P2SZ447 od firmy ATAS Elektromotory Náchod a.s. Pro analýzu byla použita firemní technická dokumentace a podklady z měření v laboratoři UVEE. Student provedl svá měření a výsledky převedl do tabulek a grafů. Připravil i fotodokumentaci. Vypočítal také rozložení ztrát a účinnost motorku. V další části jsou popsány možnosti inovace tohoto motorku – kostra, magnety a plech rotoru. Navrhl výměnu PM za magnety ze vzácných zemin NdFeB nebo SmCo a na podnět firmy ATAS přejít u rotoru z 12 drážek na 16 kvůli strojovému navíjení rotorového vinutí. Popisuje také možnost vyrábět kostru z bezešvých trubek, což v důsledku snižuje možnost vzniku parazitní vzduchové mezery. V poslední části práce se student detailně věnuje návrhu inovace motorku s 12 drážkami. Pracoval s programem FEMM a prováděl i ruční výpočet. U vzorku, který popisuje jako nejvýhodnější, původní magnety nahradil lisovanými PM ze vzácných zemin NFeB, použil bezešvé trubky, zvětšil výšku statoru a šířku zubů rotorových plechů. Díky úpravám se zvýšil moment a i výkon motorku. V práci je také rozbor ztrát motorku. Práce je zpracována přehledně a pečlivě, tabulky a grafy zvyšují vypovídací hodnotu textu. Jsou v ní pouze drobné typografické prohřešky – např. samostatné jednoznakové předložky a spojky na konci řádků - také chyby v příčestí minulém i chyby v některých vyjmenovaných slovech. V rovnicích by měla být mezi číslem a rozměrem mezera, bez ní je čitelnost výsledku horší. Uvedené připomínky ale nesnižují dobrou úroveň práce. Z práce je zřejmé, že se student dobře orientoval v literatuře a prokázal dobré znalosti v oboru. Předložená práce svědčí o jeho schopnostech samostatně pracovat a přistupovat k řešení úkolů systematicky. Práce má 71 stran a svým rozsahem odpovídá požadavkům na diplomovou práci. Zadání práce bylo splněno beze zbytku, diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
96

Otázky

eVSKP id 35784