ČERVINKA, J. Návrh podnikových procesů ve službách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Práce využívá znalosti z procesního řízení a upravuje je v dovednosti zavedení při realizaci podnikatelského záměru v oboru služeb.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Cíle jsou uváděny pouze v úvodu práce a nejsou detailně specifikovány.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Postup je rozdělen na část seznamující s vybranými službami a jejich možnými procesy. Na to je navázána realizace podnikání ve službách.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Vystižně je zpracována část realizační. je zpracována po všech stránkách uvedení do provozních podmínek pro úspěšnost záměru.
Praktická využitelnost výsledků B Na základě předloženého záměru je možno postupovat v jeho realizaci ve vybraných službách.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Grafická úprava splňuje požadavky VUT v Brně na zpracování bakalářské práce.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Informační zdroje, především pro část teoretickou, jsou na přijatelné výši a ctí etiku citací.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Štěrba, Martin

Bakalářská práce Návrh podnikových procesů ve službách je zpracována přehledným a pro čtenáře příjemným způsobem. Autor práce Jan Červinka dobře vystihuje propojení teoretické a praktické části. Postupuje od obecného až k velmi konkrétním krokům a výpočtům. V praktické části oceňuji autorovu aktivitu při sběru informací (vlastní zkušenosti, odborné semináře, konzultace s odborníky, konkurence). Při návrhu samotného podnikatelského plánu je zmíněno a analyzováno velké množství faktorů (příležitostí i rizik), které samotné podnikání v dnešní době přímo ovlivňují. Finanční rozbor zahrnuje komplexní členění a ocenění jednotlivých vstupů a výstupů. Autor používá různé osoby při popisu dějů a některé kapitoly by bylo dle mého názoru vhodné doplnit grafickým doplněním tabulek. Celkově je autorův přístup k dané problematice moderní a optimistický a tak to má být. Práce splňuje nároky na bakalářskou práci a doporučuji jí k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 66773