KUTIŠ, P. Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Čižinská, Romana

Pozitivně hodnotím zohledňování kriterií tvorby hodnoty podniku pro vlastníka, a to jak v teoretické, tak i analytické a návrhové části práce. Doplňující otázky: Jaká jsou rizika využití "doporučených hodnot" při interpretaci výsledků provedené finanční analýzy (viz například kapitola 3.12.3 nebo 3.12.4)?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Čapková, Hana

Cíle práce byly jasně a přesně vymezeny. Text je logicky strukturován, kapitoly jsou dobře uspořádány a vhodně na sebe navazují. Společnost, která je v diplomové práci analyzována, byla dobře zvolena. Teoretické znalosti autora a použité literární zdroje jsou dostatečné, v diplomové práci nebyly však použity žádné zahraniční zdroje. Dosažené výsledky byly dobře interpretovány a stanovená opatření je možné v praxi využít. Stanovené cíle diplomové práce byly splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 63740