MIKULEC, R. Jeřábová kočka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Malášek, Jiří

Práce je celkově zpracována velmi kvalitně. v rámci obhajoby doporučuji rozbor rovnice (24), dále délky pro ohyb bubnu str.15, rovněž průběh momentů dle obr.4. Výkresová dokumentace má velmi solidní úroveň.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Řezníček, Milan

Bakalářská práce je velice dobře zpracovaná, autor dodržel zadání a její členění je logické. Pouze bych vytkl chybějící odkazy na vzorce vypočtených hodnot a u pár vzorců nevhodné dosazení. Jinak je práce graficky i obsahově zcela v pořádku a je doplněna o velice dobře zpracovanou výkresovou dokumentaci. Pan Roman Mikulec svojí prací prokázal patřičné znalosti studovaného oboru a tím i mé doporučení k obhajobě s hodnocením A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 63766