TERŠL, M. Podnikatelský plán - výstavba sportovního zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Mazlová, Tamara

Bakalářská práce je členěna na tři základní části, kde první část se věnuje tvorbě podnikatelského záměru. Teoretická část je napsána stroze a nelze z ní odvodit hloubku znalostí teorie tvorby podnikatelského záměru. Druhá část práce je analytická část, která analyzuje současný trh v tomto segmentu. Návrhová část je zaměřena podrobně na celkovou koncepci výstavby, finanční analýzy a možnosti realizace sportovního zařízení. Otázky k bakalářské práci: V případě neúspěchu možnosti realizace v Beskydech, jak budete dále postupovat? Jakým způsobem budete oslovovat další investory a budou to jen skupiny z ČR?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Juřica, Pavel

Závěrečná práce je zpracována na pomezí ještě vyhovujícího způsobu. Práce je zpracována neúplně, ale vykazuje částečné porozumění tématu. Další hodnocení je uvedeno u jednotlivých dílčích bodů. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů E Autor uvádí, že hlavním cílem práce je vypracování projektu. V názvu práce se však jedná o podnikatelský plán, kterému je věnována celá teoretická část práce.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň E V práci postrádám logickou návaznost jednotlivých kapitol. Práce obsahuje gramatické nedostatky. Např. chybí mezera za dvojtečkou (str.17), tečka na konci věty (str.17), tečka uprostřed věty (str.18), mezera za tečkou (str.30) a podobně. Text také není psán v jednotném typu písma (str. 50-tabulky, 70, 71 a v kapitole Literatura). Řádkování odrážek neodpovídá (str.14, 17, 50, 52 a další) jednotnému stylu. U většiny tabulek a grafů chybí jednotky a legenda.
Práce s informačními zdroji E Autor nepoužíval literaturu doporučenou vedoucím práce. Celá teoretická část je postavená na třech publikacích, z nichž na jednu je odkazováno pouze jednou, na druhou jen na dvou místech v textu. Za poněkud nestandardní považuji uvádění symbolu "copyright" (v použité literatuře, dále např. na str.26, 27, 28, 31, 69 a další).
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod E V návrhové části je v úvodu zpracovaná SWOT analýza vybrané lokality. Parametr dostupnosti je uveden jak v silných tak i slabých stránkách. Kooperaci naopak vovažuji za externí faktor, proto by neměl být zařazen v silných stránkách, ale v příležitostech. Ochrana přírody a nedostatek stavebních ploch není slabou stránkou, ale hrozbou! Na str. 35 a 40 začínají kapitoly slovy:"Jak již bylo řečeno" čtenář se tyto informace dozvídá až tady a v předcházejícím textu o nich psáno není.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E V závěru teoretické části autor shrnul potřebné kroky k sestavení podnikatelského plánu. Tyto kroky již však v další práci nerozebírá. Analytická část popisuje samotné zařízení "lanové dráhy", nikoli však samotný projekt.
Praktická využitelnost výsledků E Ve stanoveném cíli práce, se má jednat o podklad pro rozhodování potencionálního investora. Z tohoto pohledu je potřeba práci ještě doplnit aby výstup byl použitelný.
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 66743