JUNKOVÁ, E. Analýza spokojenosti zákazníků společnosti Smile, s.r.o. a návrhy na zvýšení její úrovně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Schüller, David

Navrhovaná řešení jsou kvalitní a tvoří celek relevantních opatření, která zahrnují časové i finanční hledisko. Cíl práce byl naplněn.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cíl práce byl naplněn. Navrhovaná opatření jsou v souladu s navrhovaným cílem a jsou logicky strukturovaná dle teoretického rámce. Kvalita navrhovaných opatření je velmi dobrá.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Diplomantka použila adekvátní techniky a metody pro sběr a analýzu dat. O pečlivém přístupu zpracování diplomové práce svědčí i logická a propracovaná struktura vlastního výzkumu.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Diplomatka velmi dobře interpretuje zjištěné skutečnosti z provedených analýz a vlastního výzkumu.
Praktická využitelnost výsledků B Navrhovaná opatření na zvýšení úrovně spokojenosti zákazníku jsou logicky propracovaná. Návrhovaná řešení obsahují finanční i časové hledisko, což umožňuje snadnou implementaci do praxe. Výsledky jsou velmi dobře využitelné v praxi.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Uspořádání práce je systematické a přehledné. Diplomová práce obsahuje všechny formální náležitosti.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Práce s informačními zdroji je na vysoké úrovni. Citační norma je dodržena.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Zámečník, Jan

Autorce se podařilo v práci splnit stanovené cíle. Použité analytické metody jsou většinou vhodné. Na některých z nich se však projevuje to, že autorka firmu dlouhodobě zná a neuvádí některé skutečnosti, které řadovému čtenáři nejsou známy. Navrhovaná řešení ukazují, že má dlouhodobou a podrobnou znalost firmy a jsou připraveny na míru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 63798