DOHNAL, M. Parametry vedení vn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Toman, Petr

Bakalářská práce Martina Dohnala je zaměřena na problematiku parametrů venkovních vedení. První část se zabývá teoretickými výpočty jednotlivých parametrů vedení a na závěr je proveden výpočet parametrů vedení vn pro dva typické průřezy a tři typická uspořádání používaná v ČR. Ve druhé části je provedeno seznámení s přístrojem pro měření impedancí a je zpracován podrobný návod na měření parametrů vedení. V poslední části je popsáno měření úseku vedení 22kV. Bakalářská práce je zpracována na velmi dobré grafické úrovni. Student pracoval samostatně, na konzultace chodil připraven. Experimentální měření připravil velmi pečlivě a vlastní měření proběhlo hladce bez komplikací. Z důvodu nepříznivého počasí nebyly změřeny odpory pracovních uzemnění, jejichž znalost byla potřebná pro správné vyhodnocení netočivé složky impedance. Cíle práce byly splněny. Připomínky: - práce obsahuje překlepy a gramatické chyby, - termín „nulová složka impedance“ neodpovídá platné terminologii, správně má být „netočivá složka“, - výsledky měření impedance netransponovaného vedení bylo vhodné porovnat s vypočtenými hodnotami impedance pro netransponované vedení.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Orságová, Jaroslava

Tato bakalářská práce se zabývá experimentálním měřením parametrů venkovního vedení vn v reálné distribuční síti. K měření podélné impedance vybraného úseku vedení se používá měřicí sestava OMICRON CPC 100 + CP CU1. Výsledky experimentu jsou v závěru práce porovnány s hodnotami vypočtenými podle zjednodušených vztahů používaných pro výpočet parametrů vedení. K obsahové stránce práce mám následující připomínky: - nesouhlasím s definicí jmenovitého průřezu – pro kombinovaná lana platí, že jmenovitý průřez je zaokrouhlená hodnota matematického průřezu vodivé (Al) části lana, - používání rozkazovacího způsobu v kapitolách 6.1.3 až 6.1.6 nepovažuji za vhodné, - výsledky měření by měly být porovnány s hodnotami podélné impedance vypočtené pro netransponované vedení tzn. tak, aby výpočet reflektoval podmínky měřeného vedení, - za chybu považuji určení poloměru lana výpočtem z jeho matematického průřezu, tento totiž neodpovídá skutečnému poloměru lana. Po formální stránce nemám připomínky. V tomto ohledu je práce na vysoké úrovni a splňuje všechny požadavky kladené na odborný text. Zadání práce považuji za splněné a práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 65927