KRUTIŠ, P. Obslužný provoz jaderné elektrárny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Radil, Lukáš

Student Petr Krutiš měl a úkol vytvořit přehled pomocných provozů na jaderné elektrárně. Přes prvopočáteční snahu soustředit se na veškeré provozy se nakonec ukázalo, že lepší se bude orientovat pouze na primární část a tu probrat důkladně. Nicméně se krátce mohl zmínit i o sekundární straně a zejména o elektrických systémech. Ale to práci neznehodnocuje. Práce se také měla pokusit vyjmenovat jednotlivé změny, které se udály po rekonstrukci jaderné elektrárny Dukovany. Přístup studenta byl zpočátku velmi zdrženlivý, prakticky konzultace vynechával. Práci odborně řešil s panem Ing. Vladimírem Říhou ze školícího střediska. Jeho názor přikládám: Bakalářská práce odpovídá v plném rozsahu uvedenému zadání. Formálně je bakalářská práce napsaná ve správné struktuře a hierarchii, je srozumitelná a přehledná. V práci je použito dostatečné množství názorných obrázků a schémat. U schémat oceňuji inventivní přístup autora: schémata maximálně zjednodušil, přesto z nich je zřejmý princip fungování daných systémů. Obzvlášť přínosný je obr. 3-11, který znázorňuje návaznosti jednotlivých pomocných systémů. Vzhledem k charakteru zadání práce nepřináší nové poznatky, ale poskytuje zajímavý pohled na již známé poznatky. Autor práce vhodně kombinuje použití „teoretických“ pramenů s prameny „praktickými“ poskytnutými společností ČEZ a.s. Po formální stránce práce nijak nevybočuje z běžného akceptovaného standardu. Autorem použitý „zjednodušující“ pohled může pomoci pro další individualizaci přístupu k výcviku personálu ČEZ a.s. se středoškolským vzděláním. Z výše uvedeného doporučuji práci k obhajobě a hodnotím stupněm B.

Navrhovaná známka
B
Body
88

Posudek oponenta

Foral, Štěpán

Předložená bakalářská práce zpracovává téma „Obslužný provoz jaderné elektrárny“, v tomto případě se jedná o JE Dukovany. Dle zadání mají být zpracovány tyto body: 1. Seznamte se s základním provozem jaderné elektrárny 2. Definujte obslužné provozy (vodní hospodářství, záložní systémy apod.) 3. Porovnejte, jak se změnily provozy po rekonstrukci JEDu. Na základě předloženého textu je možné konstatovat následující: První bod byl splněn beze zbytku. V textu je ve stručnosti, ale výstižně, popsán základní provoz JE. V druhém bodě, kdy měl být definovány obslužné provozy, autor na straně 26 konstatuje, že se dále bude zabývat pouze vodním hospodářstvím a ponocnými systémy primárního okruhu. V tomto bodě ovšem dochází k relativně velké změně zaměření bakalářské práce, která ovšem není žádným způsobem zdůvodněna. V tomto bodě tedy spatřuji velký nedostatek. Co se týče třetího bodu, autor zmiňuje, které technologické celky doznaly změny při rekonstrukci, nicméně u změn obslužných systémů se autor omezuje pouze na všeobecný výčet oblastí, kterých se změny týkají, a v případě vodního hospodářství se omezuje na konstatování, že u kyseliny borité nedošlo ke změně v koncentraci. V tomto bodě mohl autor uvést více informací. Celkově je možné vyjádřit následující závěr: Autor ve své práci uvedl zajímavý rozbor vodního hospodářství JEDu a objasnil jeho strukturu a souvislosti. Informace jsou čerpány z kvalitních zdrojů, jejich počet mohl být poněkud vyšší. Text je dobře strukturovaný, je psán kultivovanou formou a doplněn o zajímavé ilustrace. Kapitoly na sebe logicky navazují, drobné překlepy a chyby ve formátování je možné označit za nepodstatné, bez vlivu na hodnocení. V textu se ovšem nachází několik nepřesností – viz např. otázky oponenta. Práce přináší nové informace o rekonstrukci EDU a může být využita např. jako zdroj informací pro další studentské práce. Na druhou stranu je třeba vytknout, že autor dostatečně nezdůvodnil částečnou odchylku od zadání ve druhém bodě a ve třetím bodě uvedl pouze jednu konkrétní záležitost ve změnách obslužných provozů. V ostatních bodech hodnocení vykazuje předložená práce kvality, které se očekávají od studenta bakalářského programu. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
77

Otázky

eVSKP id 65944