PROKOP, J. Elektrocentrály pro obnovitelné zdroje energie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Baxant, Petr

Student měl za úkol vypracovat diplomovou práci, kde rozebere možnosti výroby a provozu elektrocentrály poháněné obnovitelným zdrojem energie. Po zvážení možností bylo rozhodnuto, že se zaměří na konstrukci motorů poháněných stlačeným vzduchem, které budou fungovat jako prototypové modely pro případný přechod na pohon párou. Student během studia aktivně konzultoval a prezentoval dílčí výsledky a postupoval systematicky při tvorbě práce. Sepsal základní teoretickou část a na ni následně navázal praktickou částí, kde se zabývá návrhem. Od jednoduchých modelů z papíru, přes počítačový návrh se dopracoval až k funkčním modelům. Zde hodnotím velice pozitivně precizní provedení a funkčnost modelů. I když se jedná pouze o demonstrační vzorky, lze na jejich základě tvořit další konstrukce. Práce tak splnila zadání a hodnotím ji jednoznačně jako výbornou. Doporučuji ji k obhajobě u státní závěrečné zkoušky.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Macháček, Jan

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? Ano odpovídá, práce řeší zadanou problematiku. V rámci práce vzniklo několik návrhů a prototypů modelů pohonů. 2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti? Struktura práce je v rámci možností racionální a čtenáři v konečném důsledku může dávat smysl. Dílčí kapitoly a oddíly na sebe ale ne zcela logicky navazují. Jednotlivé kapitoly jsou spíše myšlenkové skoky a není úplně zřetelný záměr autora. 3. Jiné poznatky, kritické připomínky. Práce jako celek je na poměrně dobré úrovni a odpovídá pracím tohoto typu (bakalářská práce), ale v úvodu práce mi chybí hlubší rešerše současného stavu na trhu s elektrocentrálami. Jaké elektrocentrály jsou dnes k dispozici, jakých výkonů, jestli jsou k dispozici elektrocentrály na alternativní paliva atd. V počátku práce je zřejmé, že diplomant chce jako alternativní zdroj energie využívat páru a následně bez diskutovaných důvodů přejde ke stlačenému vzduchu. Velice kladně hodnotím provedené návrhy a konstrukce prototypů pohonů elektrocentrál, ale opět mi chybí hlubší rešerše a diskutování problematiky, které by měla práce obsahovat. To znamená, proč byly zvoleny tyto konstrukce, z čeho se při návrhu vycházelo atd. Informační zdroje a především internet obsahují desítky takových modelů a mělo se asi vycházet z nějaké zkušenosti. Kladně hodnotím provedená měření a zručnost autora. Autor měl za úkol řešit také provozní náklady elektrocentrály na alternativní paliva, ale v práci se omezil jenom na konstatování, že provozní náklady nebudou velké. 4. Zda, a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? Práce vychází ze známých principů, fyzikálních zákonů a poznatků, takže v tomto smyslu žádné nové poznatky nepřináší. V práci je však řešena poměrně zajímavá a netradiční problematika napájení elektrocentrál alternativními palivy, kterou však diplomant nijak nediskutuje, nerozebírá a uvádí jen kusé informace. 5. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? S literaturou diplomant pracoval v dostatečné míře. Seznam použité literatury odpovídá normativním požadavkům, jednotlivé položky jsou v práci řádně citovány. 6. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování). Po formální stránce je práce na průměrné úrovni a nijak se nevymyká průměru dnešních prací tohoto typů. Drobné prohřešky, kterých se diplomant dopustil, nijak výrazně nezhoršují kvalitu práce. V práci se občas vykytují kostrbaté slovní obraty a formulace. Seznam symbolů a zkratek je neúplný u veličin chybí jednotky. Několik kapitol v práci obsahuje text o jedné větě. Hlavní kapitoly 8 a 9 jsou extrémně stručné a nabízí se otázka, jestli by měly být hlavními kapitolami. Minimálně by bylo vhodné je rozpracovat. Obrázky papírových modelů, papírové modely a průběhy měření z osciloskopu jsou pro publikování v technickém dokumentu nevhodné. 7. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? Práce má především praktický a demonstrační význam. Vzniklé modely budou využity při výuce a demonstraci základních fyzikálních zákonů na střední škole. 8. Doporučujete práci k obhajobě či nikoliv? Práce je poměrně dobrým dílem, ve kterém je zřetelná zručnost a angažovanost diplomanta, který nepochybně odvedl mnoho vlastní práce. V příštím studiu a projektech diplomanta doporučuji více aplikovat bakalářský potažmo inženýrský přístup. Ano práci doporučuji k obhajobě, v rámci které by měl autor pro upřesnění zodpovědět uvedené otázky.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 65959