ŠIŠKA, M. Impulzové modulace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Číž, Radim

Student přesně podle požadavků zadání vytvořil demonstrační modely impulzových modulací PAM, PPM, PWM, PCM, DPCM, DM, ADM a SDM v prostředí Matlab-Simulink. Modely jsou dostatečně přesné a názorné s výjimkou modelu modulace SDM, kde byl zvolen příliš nízký vzorkovací kmitočet vzhledem ke kmitočtu harmonického modulačního signálu (viz str. 28). Rovněž demodulátor SDM lze zjednodušit na pouhý blok rekonstrukčního filtru typu DP, neboť účinek integrátoru a derivačního obvodu na procházející signál se vzájemně vyruší. Jelikož student v závěru nekonzultoval výsledky své práce, nemohu jednoznačně potvrdit plnou funkčnost navržených laboratorních přípravků s vybranými modulacemi, což bylo rovněž součástí zadání této diplomové práce. Nicméně, na základě fotografií přípravků a zobrazených náhledů grafů, stažených přímo z osciloskopu, je možné usoudit, že i v tomto bodě bylo zadání splněno a student je schopen úspěšně navrhovat a programovat aplikace s jednočipovými mikropočítači. Z formálního hlediska lze práci vytknout zejména nízkou přehlednost v praktické části, kde chybí logická provázanost po sobě jdoucích kapitol a řada důležitých informací se v textu zcela ztrácí. Zejména zde postrádám přehledně uvedenou, konečnou technickou specifikaci všech vstupních a výstupních parametrů zkonstruovaných přípravků. Formální úroveň práce také snižuje nejednotnost stylů a množství jiných typografických a pravopisných chyb.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Atassi, Hicham

Student Bc. Martin Šiška vypracoval diplomovou práci na téma „impulzové modulace“. Cílem práce bylo navrhnout modely různých impulzových modulací a následně navrhnout a zhotovit funkční vzorky, které by měly umožnit porovnání parametrů uvažovaných modulací. Práce má dobrou formální úroveň, vytýkám autorovi nejednotný styl označování a psaní názvů kapitol a podkapitol. V anglickém abstraktu se vyskytuje řada gramatických chyb. Autor nedodržuje správnou interpretaci matematických symbolů, kde proměnné a závorky musí být kurzivou a indexy musí být stojatě. Je vhodnější použit slovo „adaptivní“ místo „adaptabilní“ v případě modulace ADM. Z odborného hlediska je práce na velmi dobré úrovni. Všechny modely uvažovaných modulací jsou podrobně popsány stejně jako vlastní návrh funkčních vzorků. Závěrečné hodnocení: Student vypracoval velmi kvalitní diplomovou práci a splnil zadání v plném rozsahu. Velmi oceňuji vyčerpávající popis vlastního řešení a detailní diskuzi výsledků. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku 96/A.

Navrhovaná známka
A
Body
96

Otázky

eVSKP id 66725