MAREČEK, J. Návrh systému fotovoltaických panelů pro rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Pěcha, Jiří

1)Splnění zadání Bakalářská práce byla splněná v celém rozsahu zadání. Student v rámci práce navrhnul FV systém pro rodinný dům, uvedl zde veškeré náležitosti potřebné pro realizaci projektu. 2) Aktivita během řešení a zpracování práce Řešitel, pracoval samostatně a při studiu problematiky využíval konzutlace s odborníky v oboru. Konzultace s vedoucím práce byla na nižší úrovni. 3) Formální zpracování práce Práce je po formální stránce na velmi dobré úrovni, občas se objevují drobné nepřesnosti ve výkladu textu. 4) Využití literatury Literatura byla využita v dostatečné míře. Bylo čerpáno z mnoha zdrojů různých druhů včetně konzultací s odborníky z praxe.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Haluza, Miroslav

a) Splnění zadání Úkolem předkládané bakalářské práce byl návrh systému fotovoltaických panelů pro rodinný dům,. Student se zabýval technologií FV panelů, druhy měničů, legislativou podpory OZE a následně samotným návrhem fotovoltaického systému. Na závěr uvedl i ekonomické zhodnocení projektu. Zadání bylo tedy bezezbytku splněno. b) Struktura a návaznost jednotlivých částí Jednotlivé části na sebe navazuji v logických krocích a obsahují požadované množství informací pro úroveň bakalářské práce. c) Nové poznatky Práce přináší nové poznatky vzhledem k legislativě OZE. d) Použitá literatura a studijní prameny Použitá literatura odpovídá požadavkům na zpracování bakalářské práce. e) Formální zpracování práce Práce splňuje veškeré formální požadavky na technický text. Práci nelze až na drobnosti ve formátování, stylizaci textu a kvalitě obrázků po formální stránce nic vytknout. f) Způsob využití práce Práci lze využít jak po teoretické stránce ke studiu fotovoltaických systémů, tak i po stránce praktické pro návrh FV pro rodinný dům. g) Doporučení práce k obhajobě Předloženou práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 65950