ŠIMÍK, V. Řízení laboratorního modelu kolejiště [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Zezulka, František

Úkolem Vladislava Šimíka bylo vytvoření laboratorního pracoviště s fyzickým modelem. Stávající laboratorní model již nevyhovoval z hlediska funkční spolehlivosti.Diplomant opravil starý systém modelů železnice PIKO TT a za úkol dostal navrhnout a realizovat řízení lokomotiv. Provedl výběr z možných způsobů a pro realizaci zvolil komunikaci pomocí amplitudové modulace řídicích signálů na napájecí napětí pro pohyb lokomotiv. Navrhl komunikační moduly, úspěšně odzkoušel funkčnost systému a nakonec ho implementoval na železniční model (Systém PIKO TT). Zřejmě vlivem jiskření mezi podvozkem lokomotiv a kolejemi je analogový informační signál velmi zašuměný, takže funkčnost tohoto způsobu komunikace je nízká. Diplomant pracoval samostatně, se zájmem, avšak podcenil experimenty s implementací funkčního vzorku na reálném modelu PIKO TT již v počátečních fázích projektu, takže problémy s rušením signálu zjistil až v době, kdy na změnu řešení již nebyl čas. Doporučuji diplomovou práci Vladislava Šimíka k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání C 38/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury E 5/10
Navrhovaná známka
C
Body
73

Posudek oponenta

Chovanec, Jan

Student zpracoval zadanou dipolmovou práci v plném rozsahu. V první části práce student srozumitelně a v logickém sledu popsal možnosti přenosu informace po silovém vedení včetně přehledu dostupných integrovaných obvodů. Vzhledem k dalšímu využití ASK a obvodu TDA5051A bych očekávl jejich podrobnější popis. Praktická část je přehledná a je zpracována na magisterské úrovni Student navrhl zařízení pro přenos příkazů pro vlakové soupravy a statické prvky modelu kolejiště včetně řídícího softwaru. Pouze u desek plošných spojů postrádám měřítko nebo rozměry a softwarová část by měla být popsána detailněji. Nedostatkem práce je absence přehledného schématu celého systému.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 14/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
B
Body
83

Otázky

eVSKP id 12644