ŠPINAR, M. Ekonomické aspekty stavby a provozu tepelné elektrárny na biomasu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Mastný, Petr

Bakalářská práce měla definovány tři základní body. Dva z bodů zadání byly zpracovány v rámci semestrálního projektu a jsou v předložené bakalářské práci zmíněny pouze okrajově, což působí dojem určité nekomplexnosti zpracování. Student v práci popisuje jednotlivé ekonomické a energetické aspekty provozu různých typů výroben energie využívající biomasu. Na základě popsaných skutečností jsou v závěru práce zformulovány určitá doporučení pro další rozvoj energetických zařízení využívajících biomasu v našich podmínkách. Celkové zpracování práce působí místy nekonzistentně a vykazuje znaky určitého podcenění zpracovávaného tématu. Je důležité zdůraznit skutečnost, že v práci jsou nedostatečně uváděny citační zdroje - je zřejmé, že některé z částí textu vychází ze zdrojové literatury, ale v textu nejsou uvedeny odkazy. Po formální stránce má práce průměrnou úroveň a odpovídá svým zpracováním záměru práce - zpracování rešerše a výhledu dalšího využití biomasy v energetice v souladu s dalším možným vývojem - avšak toto zpracování mohlo být založeno na hlubší analýze této problematiky. V práci se dále vyskytuje několik překlepů (nesouhlasí odkazy na obrázky, nejsou provázány číselné hodnoty na koncích řádu s jednotkami) a gramatických chyb, které však korespondují s celkovým zpracováním. I přes uvedené připomínky doporučuji práci k obhajobě. Otázky: 1. Na straně 26 uvádíte pojem "dvoupalcová kogenerační jednotka" - mohl by jste toto vysvětlit? 2. Jaká jsou obecná rizika při provozu energetických zařízení na biomasu?

Navrhovaná známka
D
Body
62

Posudek oponenta

Pěcha, Jiří

Bakalářská práce se zabývá problematikou realizace tepelné elektrárny na biomasu. Student popisuje jednotlivé kroky, které mají vést k úspěšné realizaci projektu a jeho uvedení do provozu. Bohužel tato práce neúplně koresponduje se zadanými cíly. Student se zmiňuje o vytvoření dvou bodů v rámci semestrálního projektu, ale v rámci práce je této problematice věnována pouze krátká pasáž. Určité pasáže budí dojmu neúplného textu a tím dochází ke snížení odbornost práce. Vytvořený text se jeví více jako rešeršní a postrádám zde větší vlastní přínos. Dále práce sdružuje současné poznatky o technologiích pro využití biomasy. K formálnímu zpracování práce nemám připomínky, až na několik překlepů a stylistických nepřesností. Jazykové zpracování je na průměrné úrovni. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
D
Body
67

Otázky

eVSKP id 65971