KNEBL, J. Aplikace přepěťových ochran v sítích NN [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Bátora, Branislav

Bakalářská práce se zabývá problematikou projektování přepěťových ochran. Je členěna do přehledných kapitol a po stránce formální i obsahové splňuje požadavky a náležitosti bakalářské práce. V úvodu autor přehledně popisuje problematiku ochrany před přepětím na základě normy ČSN EN 62305. Hlavní část práce tvoří návrh přepěťové ochrany pro konkrétní objekt, včetně výpočtu rizika. Pro výpočty byl využit profesionální software DEHNsupport. Připomínky k návrhu LPS: - Svodič přepětí typu 3, je účinný do vzdálenosti 5metrů. Proto by bylo lepší volit variantu svodiče ne na DIN lištu umístněného v rozvaděči, ale v provedení do inst. Krabice. - Rozpočet stavby: náklady na mzdu, není standardní položka ve výkazu výměr. Cena za montáž je nadhodnocena. - Ve výkresové dokumentaci je uvedené špatné měřítko Po odborné stránce a po stránce formálního zpracování je práce až na drobné nepřesnosti na dobré úrovni. Při řešení dané problematiky student projevil dobrou orientaci v problematice. Úroveň práce snižuje nedostatečné uvádění zdrojů v textu a chyby ve formátování. Celkově lze zhodnotit, že student splnil zadání bakalářské práce v celém rozsahu. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm C. Otázky: - Na obr. 15 uvádíte zapojení přepěťové ochrany. Proč se uvažuje před svodičem přepětí předjištění? Lze na tento účel použít jistič?

Navrhovaná známka
C
Body
78

Posudek oponenta

Novotný, Jan

Student se ve své bakalářské práci zabývá problematikou aplikace přepěťových ochran. Bakalářská práce je vhodně členěna a kapitoly na sebe navazují. V první části se student zabývá obecným popisem vzniku přepětí v elektrické soustavě a vnější a vnitřní ochranou proti přepětí. V druhé části bakalářské práce student navrhuje ochranu pro zvolený objekt. Student ve své práci používá neodborný termín „hromosvod“, jelikož se jedná o bakalářskou práci, měl by student využívat odborné názvy. Při používání norem je nutné vždy uvádět aktuální platnou normu včetně edice. U tabulek 1 až 5 není uveden zdroj. Na obrázku 14 není přesně vidět, kde jsou a nejsou umístěny jímací tyče. Dále podle normy máme 3 způsoby návrhu jímací soustavy (ochranný úhel, valící se blesková koule a mřížová soustava). Nevím, proč student zvolil ochranný úhel i bleskovou kouli na 1 objekt. Z návrhu vyplývá, že jímací soustava bude předimenzována. Dále by bylo vhodné doplnit výkres, na kterém by bylo zřetelné, ve kterých místech jsou svody. Dále by měl student používat stejné značení svodičů přepětí (svodič typ 2 a svodič třídy C jsou stejné). Formální zpracování bakalářské práce je na dobré úrovni. Bakalářskou práci hodnotím 77 b. Bakalářská práce splňuje veškeré požadavky kladené na práce tohoto typu a doporučuji ji k obhajobě u státní závěrečné zkoušky.

Navrhovaná známka
C
Body
77

Otázky

eVSKP id 65978