JALŮVKA, T. Zpátky do kotárů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Mléčka, Jan

Tomáš Jalůvka se ve své diplomové práci zamýšlí nad postupným zpřetrháváním generačních vazeb s krajinou rodného Valašska. Pasívní zapomínání vlastních kořenů se zdá logickým vyústěním pokračující globalizace svébytného regionu, mizející jedinečná vazba lidské existence a konkrétního místa ve stereotypní každodenní dřině těžko může obstát po boku masově propagovaného hedonismu bez závazků. Existuje vůbec možnost, jak krátkozraký trend náhražky bydlení přebýváním či pouhým sídlením zvrátit? Jalůvka nabízí konkrétní odpověď v modelové Rusavě. Očekávané přetváření problematických míst však umísťuje do širšího krajinného i společenského rámce, zohledňující místní specifika i bohaté dědictví regionálních tradic. Vztah člověka a krajiny není v autorově podání vztahem člověka a objektu (domu), ale především člověka a půdy. Možná právě kus obdělávaného pole umožňuje skutečně bydlet.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Tvůrčí s velkou mírou osobního nasazení
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Mrva, Kamil

Student prokazuje znalosti dané problematiky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Diplomová práce řeší Valašskou obec Rusava. Student zpracoval analýzu území Valašska, charakter lidu Valašského. V obci Rusava student vytipoval 8 zastavení, které podrobně zpracoval. Urbanistické řešení vychází z myšlenky – zachování stávajících hodnot a dotvoření, v podobě drobného měřítka, struktury daného území. Práce obsahuje urbanistický návrh každého z 8 zastavení.
Architektonické řešení A Architektonický výraz dané práce je výrazem soudobé architektury. Jednotlivé nové objekty jsou svým konceptem zajímavě zasazeny do struktury obce. Přiznání novodobých konstrukcí a fasád je přínosem. V práci je zohledněna také snaha vytvoření soběstačné obce, dnešní protipól globalizace.
Provozní řešení B Provozní řešení je navrženo důstojně s ohledem k danému tématu. Hlavní důraz je kladen na centrum obce. Jedná se o rekonstrukci obecního úřadu a doplnění o nové funkce. Dispozice daného objektu jsou přehledné.
Technicko konstrukční řešení C Technicko konstrukční řešení student přednesl ústně a na skicách skladeb, nebylo součástí předložené dokumentace. Konstrukční řešení nového objektu centra obce je zvoleno adekvátně k zadání. Je zvolen systém dřevěných masivních panelů, s tepelnou izolací a dřevěnou fasádou. Založení stavby je vhodně řešeno na pilotách s ohledem na blízkost řeky.
Formální úroveň B Předložena práce, včetně analýzy je velmi přehledná, dokládá myšlenkový postup studenta. Grafická úroveň je velmi dobrá. Prezentace původního stavu a nového návrhu je přesvědčivá
Navrhovaná známka
B
Body
84

Otázky

eVSKP id 64419