DUPKALOVÁ, T. Architektonická studie objektu(ů) určených k rozvíjení sportovně-kulturních aktivit u Brněnské přehrady (prostor Sokolského koupaliště) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Žalmanová, Petra

Diplomovou práci hodnotím, dle klasifikační stupnice ECTS A 95.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Diplomantka zpracovala architektonickou studii objektu tzv. občanské vybavenosti, který se stává součástí krajinného reliéfu specifického prostoru okolí Brněnské přehrady. Navržený objekt nabízí služby spojené s relaxací-sportem, gastronomií, i prostor pro některé z kulturně-společenských aktivit. Celkový architektonický koncept ze založen na měkkých křivkách základních konstrukcí, přepsaných do půdorysné stopy objektu. Součástí architektonického plánu je i tzv. vnější prostor, který se tak stává výrazným kompozičním akcentem jak interiéru, tak exteriéru. Diplomantka k práci na architektonické studii přistupovala s maximální zodpovědností, což dokladuje i kvalita zpracování diplomového úkolu.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Boleslavská, Yvona

Studentka zpracovala svoji práci do veliké hloubky především v oblasti analýz. Architektonické ztvárnění objektu(ů) a urbanistické začlenění splňuje zadání diplomové práce. Architektonický výraz, volba materiálů i náplň objektů jsou na dobré úrovni a připomínky vyslovené v oponentském posudku jsou podkladem pro odbornou rozpravu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Studentka se velmi podrobně zabývala analytickým rozborem lokality staveniště - od historického vývoje vzniku přehradní nádrže, přes její současný stav, kulturně společenské, rekreační a sportovní využití, uskutečněné nebo plánované zásahy na březích vodní plochy, až po vazby na město Brno. Postrádám informaci o dopravní dostupnosti lokality pro osobní automobilovou dopravu a především MHD – zastávky autobusové a tramvajové dopravy a časovou náročnost pro dostup k řešené lokalitě. Uvítala bych rovněž legendu použitých piktogramů, které provázejí celou diplomovou práci a jejichž smysl není zcela zřejmý. Z architektonického pohledu vychází návrh ze stávající situace - lokality, která již dříve byla urbanizována. Dnešní zcela nevyhovující stavebnětechnický, architektonický i funkční stav současného objektu restaurace a jejího bezprostředního okolí, které nabízí bohatou škálu dalšího dotvoření a využití, je velmi dobrým tématem pro studii na úrovni diplomové práce. Lze konstatovat, že po urbanistické stránce je návrh řešen zajímavě a jistě by byl pro danou lokalitu přínosem.
Architektonické řešení B Návrhová architektonická část předložené diplomové práce dokumentuje zastavovací situaci, půdorys, řezy a pohledy řešeného objektu, půdorys a řez (ne vždy) dalších řešených stavebních objektů, stavebně konstrukční detaily a analýzu možného technologického vybavení. Architektonický koncept se snaží tvarově i materiálově reagovat na specifika daného místa. V návrhu využívá diplomantka ozeleněnou střechu. Její principy využití a současně i využití dešťové vody a princip tepelného čerpadla jsou podrobně analyzovány. Zde diplomantka v základních rysech naznačila možnosti, které tyto soudobé technologie skýtají a velice správně volila ty, které na dané stavební parcele je možno aplikovat. Chybí mi ovšem informace, jak tyto technologie budou využity právě v řešeném objektu. Jako pozitivní hodnotím volbu typu, materiálu i množství vybraného mobiliáře. Doplnila bych ještě odpadkové koše v blízkosti mola, kde se bude pohybovat větší množství osob. Vybudování ploch pro zájmové aktivity je v řešené lokalitě přínosem a předložený návrh umožňuje bohatou variabilitu jejich využití. Zpracování jednotlivých „zastavení“ je jednoduché, funkční, odolné vůči vandalům a snadno udržovatelné. V předloženém řešení bych přivítala upřesnění použití vybraných materiálů s popisem provedení a místo využití. Po architektonické stránce nemám k předloženému řešení ploch pro aktivity (vyjma vstupu na molo) výhrady – jejich tvarování a zakomponování do terénu je měkké, respektuje jeho sklon a průběh pěších komunikací. Diplomová práce předkládá velké množství vizualizací, které prezentují samotný objekt restaurace i dalších přiléhajících stavebních objektů. Jsou kvalitně zpracované a dávají tušit působení navržené architektury v daném prostoru. Zcela samostatně je řešen interiér odbytové části restauračního objektu, a to v půdoryse, pohledech, perspektivách, včetně návrhu atypického řešení boxového sezení a barového pultu a výběru mobiliářových prvků a osvětlení. Závěr tvoří vizualizace interiéru. Po dispoziční stránce je provoz řešen účelně a umožňuje individuální výběr stolového uspořádání dle potřeb zákazníka. Celý prostor interiéru je přehledný, dostatečně prosvětlený denním světlem, ale současně díky přesahu střechy na jižní straně fasády chráněn od přímého slunečního záření. Návrh dokladuje i několika-hladinové a různorodé osvětlení z umělých zdrojů, což je kladným přínosem návrhu. Po architektonické stránce je prostor obohacen několika typy křivek – křivka stropu a okna – křivka ukončení barového pultu a křivka boxového sezení. Z tohoto pohledu by bylo možno rozvést diskusi.
Provozní řešení B Předložená diplomová práce má vyřešen bezkolizní provoz v odbytovém i výrobním prostoru objektu restaurace, a to i pro imobilní návštěvníky. Lze předpokládat, že v okamžicích plného obsazení vnitřní restaurace – 68 osob a exteriéru- cca 84 osob, bude nutné využívat i kabinku pro handicap.
Technicko konstrukční řešení C Diplomová práce obsahuje zpracované konstrukční detaily skladby střešního ozeleněného pláště, vč. střešní vpusti, venkovní nosné stěny s dřevěným opláštěním i stěny sendvičové a detaily okna. Již z řezů objektu restaurace (1:100) je patrno, že konstrukce neeliminuje tepelné mosty. Rovněž vyjadřuji určitou pochybnost ke statickému řešení nosných stěn. Dále prosím diplomantku o upřesnění základové konstrukce pasů a o upřesnění jejich provedení. Stěny vnitřních prostorů namáhaných vlhkostí (koupelny, WC) mají omítku vápenocementovou?
Formální úroveň B Předložená diplomová práce je zpracovaná po formální stránce čistě. Na jednotlivých výkresech jsou drobné nedostatky, ale ty nejsou důvodem k nesprávné interpretaci obsahové stránky dokumentu.
Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 64412