FIKEJS, O. Alternativní návrh koncertního sálu v Brně - Janáčkovo kulturní centrum [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Marek, Jiří

Předloženou závěrečnou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou C75.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování C Student Oldřich Fikejs řešil ve své diplomní práci téma, které je velmi náročné ze všech hledisek architektonické tvorby. Po důkladné analytické práci na tématu a specifik moravské metropole zvažoval umístění novostavby koncertního sálu pro brněnskou filharmonii ve více lokalitách. Ta nakonec vybraná se jeví jako zajímavá alternativa k parcele, která byla zadána v ne tak dávné architektonické soutěži na vytvoření představy nového sídla pro těleso orchestru středoevropského významu. Dále se již jeho práce soustředila na samotný vnitřní prostor objektu filharmonie a začlenění do urbanistické struktury města v drobnějším měřítku řešeného městského bloku je poněkud formální a neurčité. Velkou pozornost věnoval návrhu vnitřní organizace prostor a provozů, zejména pak srdci celé budovy - koncertnímu sálu.Je škoda, že diskuse nad prací nebyla v průběhu její tvorby širší. Věřím tomu, že by byla plodná a některé diskutabilní prvky či opomenuté oblasti návrhu by mohly být dořešeny ve prospěch lepšího vyznění závěrečné práce. Oceňuji ale, že Oldřich Fikejs měl odvahu jít do tak velkého zadání, i když zřejmě neodhadl skutečný rozsah.
Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Bindr, Tomáš

Zajímavým momentem je nalezení a vytvoření volného prostoru v blokové zástavbě pro umístění významově nadřazené budovy svému okolí. Vlastní budova je výsledkem aditivního řazení obsahu a provozu daného stavebním programem. Postrádám „ myšlenkově filozofický vyšší princip“ u stavebního typu povznášejícího ducha.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Formální úroveň C Průměrná
Technicko konstrukční řešení E Autor se ve své práci touto otázkou příliš nezabýval. O čemž svědčí neřešení, byť v náznaku, nosného systému v části učinkujících, nebo jednotná tlouštka vnitřních, zřejmě nosných stěn a stěn obvodových. Informace na jedinkém stavebním výkrese jsou příliš obecné a dalo by se o nich s úspěchem polemizovat.
Urbanistické řešení B Autor umístil budovu filharmonie v blokové zástavbě vymezené ulicemi Veveří-Pekárenská-Kounicova. Sympatickým uzavřením, dostavbou bloku Sokolská – Závodní definuje, uvolňuje prostor v blokové zástavbě pro osazení obsahově významného solitéru filharmonie. Škoda umístění další hmoty obchodů a administrativy v takto vzniklém prostoru – zbytečně konkuruje filharmonii. Za problémovou v tomto území považuji nárazovou dopravní zátěž osobními auty řešenou pouze jediným výjezdem
Architektonické řešení D Hmotové řešení vzešlo spíše z řazení provozů, než z urbanistických vazeb, nebo než z celkové myšlenky konceptu. Zvolena forma fasád evokuje obytnou stavbu, nebo administrativu.
Provozní řešení B Složitý provoz filharmonie zvládl autor obstojně. Zajímavým momentem je rozehrání vstupních prostor po vertikále. K drobným připomínkám patří umístění parkování osob se sníženou schopnosti pohybu a orientace daleko od výtahů a pouze jeden výtah pro učinkující. Čekání hudebníků je nepříliš vhodně umístěno u vstupního vestibulu. Výstup z podzemních garáží, kudy bude přicházet většina diváků do vstupního vestibulu není příliš reprezentativní.
Navrhovaná známka
C
Body
72

Otázky

eVSKP id 64425