ŠARAYOVÁ, P. Hitlerova (ne)dálnice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Mléčka, Jan

Pavlína Šarayová ve své diplomové práci objevuje zapomenutý krajinný artefakt silničního tělesa tzv. Hitlerovy dálnice. Výraznou lineární spojnici, jejímž původním účelem bylo rychlé propojení vzdálených velkých sídel, navrací autorka zpět bezprostřednímu okolí. Za pomoci automatické paralelní vícekolejné trati dochází k unikátnímu provázání přilehlých sídel, doplněné stacionárními akcenty využívající mostové fragmenty původní stavby v rozdílných situacích. Sezónní základní umělecká škola, pojízdné farmářské trhy, zázemí zimních sportů či prostá nízkoobjemová/individuální přeprava materiálů integruje města i místa do unikátního funkčního celku. Někdejší dálnice tak není místní bariérou, ale životodárnou tepnou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A soustavný s osobním zájmem
Navrhovaná známka
B
Body
82

Posudek oponenta

Mrva, Kamil

Studentka prokazuje znalosti dané problematiky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Diplomová práce řeší pozůstatky - torza staveb, tzv. Hitlerovy dálnice. Urbanistické řešení vychází ze stávajících objektů, je navrženo propojení daných míst pomocí kolejní tratě. Studentka se zabývá analýzou 25 míst, z kterých je dále propracováno 6 staveb. Vytypované stavby se nacházejí v blízkosti obcí a pohybu lidí. Celý koncept je řešen citlivě s ohledem na pohyb mobilních jednotek mezi stanicemi.
Architektonické řešení B Jsou navrženy mobilní jednotky, které modulárně se skládají v různé celky. Studentka se v předložené práci zabývá modulární architekturou. Zajímavým prvkem je možnost reagovat na aktuální potřebu budoucího využití. Jednotlivá torza, které se dnes v terénu nacházejí, jsou navrženy k rekonverzi, pro různé účely. Architektonický výraz daných objektů je poplatný dnešním potřebám, je výrazem soudobé architektury.
Provozní řešení C Provozní řešení je navrženo standardní danému tématu. Vnější provoz je ovlivněn návrhem kolejní tratě. Z předložené práce jsou některé dispozice nepřehledné, postrádám popis místností, nelze určit funkci některých místností.
Technicko konstrukční řešení B Technicko konstrukční řešení, které studentka předkládá, je zvoleno adekvátně k zadání daného projektu. Navržená ocelová konstrukce mobilních kontejnerů je logická, schopná realizace.
Formální úroveň B Předložena práce je na velmi dobré úrovni, dokládá myšlenkový postup studentky. Grafická úroveň je velmi dobrá s ohledem na rozpracování 6ti vybraných staveb.
Navrhovaná známka
C
Body
79

Otázky

eVSKP id 64421