DUNDÁČEK, J. Založení a provoz bike parku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Korvas, Pavel

Samostatná práce s přímými výstupy do praxe pro autora, která splňuje nároky kladené na tento typ odborné práce. Otázka při obhajobě práce: V práci popisovaná aktivita není zcela jednoduchý a bezpečný sport. Jakým způsobem byste zajistil možnost okamžitého základního ošetření v bike parku?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Cíl práce byl splněn, bakalář vytvořil dostatečně podložený návrh pro provedení svého podnikatelského záměru.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Byly zvoleny odpovídající metody pro vytvoření práce. Při řešení vybrané problematiky pracoval s potřebným obsahem, který má logické návaznosti a souvislosti.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Bakalář popisuje dostatečně dosažené výsledky, závěry odpovídají analýze a stavu v daném prostředí.
Praktická využitelnost výsledků A Výsledky práce je možné využít ve vlastní praktické činnosti bakaláře, kterou může být provozování uvedené aktivity v rámci uvedené společnosti.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Odpovídá požadavkům kladeným na BP.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Stříž, Lubomír

Bakalářskou práci hodnotím kladně, student adekvátně zpracoval problematiku. Zvlášť pozitivně hodnotím jasné a konkrétní zaměření práce. Práce byla zpracovaná v dobré struktuře a vyváženosti teoretické a praktické části. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 65904