KÓSA, V. Výpočet nejistot metodou Monte Carlo [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Havlíková, Marie

Cílem bakalářské práce bylo realizovat přímé a nepřímé měření výkonu stejnosměrného proudu, vypočítat nejistoty těchto měření podle metodických postupů GUM a metodou Monte Carlo a dále dosažené výsledky porovnat. Výpočet nejistot metodou Monte Carlo je zatím velmi málo aplikovaný postup, a tudíž se jedná o zadání pro studenta bakalářského programu poměrně obtížné. Student se velmi zodpovědně postavil k řešení bakalářské práce a přes počáteční nesamostatnost při aplikaci postupů vyhodnocování nejistot nepřímých měření si postupně tuto problematiku zcela osvojil a pracoval samostatně. Ochotně přijímal poskytnuté rady a rychle je aplikoval do konkrétních postupů. Na časté ústní konzultace se dostavoval ve sjednaných termínech, měl nachystané konkrétní dotazy a průběžně informoval o stavu rozpracovanosti bakalářské práce. Uvědomoval si rozsah zadání práce, nepodcenil náročnost problematiky kvantifikace nejistot nepřímých měření, nedostal se do časové tísně a práci odevzdal v řádném termínu. Velmi kladně hodnotím to, že i při jazykové bariéře se snažil technicky správně popsat realizovaná měření s výpočty nejistot, což samozřejmě činilo problémy. Dále oceňuji bezproblémovou komunikaci a pracovní nasazení studenta po celou dobu řešení bakalářské práce.

Navrhovaná známka
B
Body
82

Posudek oponenta

Šedivá, Soňa

Bakalářská práce se zabývá výpočtem nejistot přímých a nepřímých měření výkonu stejnosměrného proudu jednak klasickou metodou a dále metodou Monte Carlo. Práce je rozdělena do tří základní částí. V první teoretické části student popisuje nejistoty měření, metodu Monte Carlo a postup měření elektrického výkonu na odporové zátěži. V druhé části je výpočet nejistot přímého a nepřímého měření elektrického výkonu pomocí různých přístrojů klasickým postupem. V poslední části je výpočet nejistot pro stejná měření proveden pomocí metody Monte Carlo a následuje shrnutí a srovnání zjištěných výsledků. V první části student velmi dobře popisuje zjišťování nejistot klasickou metodou, i když zbytečně některé informace uvádí opakovaně. Podobně i výpočet nejistot klasicky je proveden velmi detailně. Bohužel takto podrobně se student nevěnoval stanovení nejistot metodou Monte Carlo. Chybí mi v práci detailnější srovnání nejistot měření stanovených klasicky a metodou Monte Carlo pro stejný postup měření. Srovnání je sice provedeno v kapitole č. 7 (např. v tabulce č. 7-1), ale jsou zde uváděny u metody GUM hodnoty rozšířené nejistoty, kdežto u metody Monte Carlo uvádí student konfidenční interval s pravděpodobností 95%, což vede k tomu, že pokud někdo chce srovnat hodnoty nejistot, musí si je dopočíst. Částečně tento problém nahrazuje graf na obrázku 7-1, ale podle mne by bylo vhodnější nejistoty stanovené klasicky zanést do grafů s histogramy u jednotlivých měření, kde by byly vyznačeny nejistoty stanovené oběma metodami. Student v práci často mylně zaměňuje termín přesnost a chyba, navíc někdy přechází od výpočtu chyb k nejistotám (např. na str. 33), což může čtenáře mást. Úplně chybí výrobní čísla použitých přístrojů, tudíž není možné provést opakování experimentů. Poslední připomínku mám k seznamu citované literatury, kdy citace nejsou uváděny korektně. V seznamu úplně chybí odkaz na základní dokumenty, ve kterých jsou popsány metody výpočtu nejistoty měření klasicky (GUM Uncertainty Framework (GUF), popsaná v dokumentu Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM), 1995) a výpočet pomocí metody Monte Carlo (MMC), popsaná v dokumentu Evaluation of measurement dat - Suplement 1 to the "Guide to the expression of uncertainty in measurement" - Propagation of distributions using a Monte Carlo method, 2008. Po stránce formální mám tyto výtky: 1) práce je velmi špatnou češtinou s velkým množstvím gramatických chyb a překlepů, 2) není jednotný formát odstavce v celé práci, 3) občas se vyskytují chyby v odkazech na obrázky, 4) v příkladech výpočtu chybí za teoretickým vztahem dosazení hodnot jednotlivých veličina a je uveden pouze výsledek. I přes výše uvedené výtky doporučuji práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 65909