KOTULEK, M. Výškoměr pro RC modely letadel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Prokopec, Jan

Student vypracoval bakalářskou práci, která měla za cíl realizovat zařízení pro měření výšky RC modelu letadel s využitím barometrického tlaku. Cíl práce byl splněn. Student navrhl hardwarové řešení, zvolil vhodné tlakové čidlo které měří s dostatečnou přesností a obsahuje interní AD převodník, takže není nutné řešit problém s citlivostí. Tlakový senzor lze zároveň využít pro měření teploty a převod tlaku na výšku tak provádět včetně kompenzace změny teploty. V práci schází srovnání dostupných snímačů a detailnější zhodnocení volby konkrétního snímače. Dále student vytvořil potřebný firmware pro mikrokontroler a software pro komunikaci s PC přes USB rozhraní. V práci není definována délka letu, kterou lze zaznamenat do paměti zařízení a dochází k převodu tlaku na výšku, to by však mohlo být provedeno až v software na PC. Formální stránka práce je na dobré úrovni a splňuje požadavky na bakalářskou práci. Celkově hodnotím práci jako dobrou a doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením D.

Navrhovaná známka
D
Body
68

Posudek oponenta

Štohanzl, Milan

Bakalářská práce zabývající se konstrukcí výškoměru pro RC modely letadel je pána stroze, některé věty postrádají smysl. Po formální stránce chybí citace v textu, zkratky nejsou v textu vysvětleny. V práci chybí fotografie hotového zařízení. Z konstrukčního hlediska lze práci vytknout fakt, že nebyly použity SMD součástky (s ohledem na požadavek miniaturizace). V práci zcela chybí popis programu, který byl vytvořen pro zobrazení dat v PC. V práci postrádám komplexnější výsledky z testování realizovaného zařízení.

Navrhovaná známka
D
Body
65

Otázky

eVSKP id 65911