BRHEL, Š. Konstrukce malosériových sportovních automobilů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Zháňal, Lubor

Autor ve své bakalářské práci popisuje problematiku konstrukce a výroby malosériových sportovních automobilů. Zabývá se postupně všemi význačnými konstrukčními celky a na závěr stručně i legislativní stránkou. Přestože některé technické údaje nejsou zcela přesné, tak práce jako celek je zdařilá.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Beran, Martin

Bakalářská práce pana Štěpána Brhela se zabývá problematikou konstrukce a výroby malosériových sportovních automobilů. Celá práce je po obsahové a grafické stránce na dobré úrovni a je doporučena k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 29046