VESPALEC, T. Úprava pohonů natáčení kol experimentálního robotu Car4 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Vejlupek, Josef

Student se ve své bakalářské práci zabýval úpravou mechanismu natáčení kol experimentálního vozidla Car4. Navrhl tři různé varianty řešení, z těch vybral jednu nejvhodnější a tu realizoval. Výhradu mám k vkládání kusů kódu z Matlabu formou obrázků, což nepovažuji za úplně elegantní řešení. Dále některé obrázky nejsou příliš přehledné a vhodně popsané / srozumitelné. Student přistupoval k řešení samostatně, nicméně ne vždy dbal mých pokynů, takže si občas přidělával zbytečně práci. Zadání práce bylo splněno ve všech bodech a práci doporučuji k obhajobě. Celkově ji hodnotím velmi dobře / B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hadaš, Zdeněk

Cílem této závěrečné práce byla úprava pohonů mechanismu natáčení kol robotu CAR4. Jak je patrné z kapitoly 6, tak cíl byl úspěšně splněn, ale popis a prezentovaná cesta k tomuto cíli je velmi kontroverzní. Výpočty v kapitole 3 jsou nedostatečné a dle stávajícího popisu zavádějící, uvedené modely jsou nedostatečně zobrazeny. Dále mám výhrady k členění kapitoly 4 a uváděné terminologii. Výrazy "vychytání, pasuje, atd." by se neměly v závěrečné práci našeho studenta objevovat. Student se měl zaměřit analýzu možných mechanismů zavěšení kola a princip jejich aktuace. A z hlediska aktuace udělat průzkum trhu, hlavně se zaměřit na mikroaktuátory, kterých je na trhu velké množství. V kapitole 5 jsou zkonstruovány 3 varianty konstrukce mechanismu zavěšení kola. Chybí zde rozměry konstrukce a zevrubný popis limitovaného zástavbového prostoru, kvůli kterému se úprava konstrukce provádí. Jsou jen zobrazeny výsledné náhledy na CAD sestavy s krátkým popisem. Zcela postrádám parametry zvoleného RC serva. Přes tyto výhrady týkající se teoretické, výpočtové a rešeršní práce student prokázal nesporné konstrukční kvality a mechanismus byl realizován dle jeho návrhu č. 3 a tím je splněn cíl této práce. K práci mám i výhrady z hlediska grafické a stylistické úpravy obrázků, modelů, vzorců a přijde mi nevhodné, aby student popsal matematicky výpočet mechanismu a poté stejný výpočet uvedl jako skript z Matlabu. Chybí popis obr. 3.4, chybí vektory u uvolnění, popisy v modelu se neshodují s proměnnými ve výpočtu, atd.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 63613