ZUŠČIC, J. Analýza vybrané firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanušová, Helena

Při obhajobě doporučuji zodpovědět následující otázky: 1. Realizace kterých z vašich návrhů považujete za klíčové pro Lokomont s.r.o. a proč 2. Jakou strategii v rámci SWOT analýzy považujete pro Lokomont s.r.o. za optimální s ohledem na výsledky analýz

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Repa, Dušan

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 63606