PAPP, T. CNG JAKO PALIVO VOZŮ FLOTILY MALÉHO PODNIKU [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Vopařil, Jan

Studentem předložená závěrečná práce v dostatečném rozsahu splňuje požadavky na ní kladené jejím zadáním a lze jí tedy doporučit k obhajobě. Kvalita práce však plně koresponduje s liknavým přístupem studenta, který si pro její psaní vyhradil pouze několik málo dní, ne-li hodin, před závěrečným odevzdáním.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Prokop, Aleš

V práci jsou nastíněny možnosti užití stlačeného zemního plynu, jakožto paliva pro motory osobních automobilů. Vedle pozitivních stránek a úskalí užívání tohoto alternativního paliva se autor věnuje otázce životnosti motoru a dále také porovnání s vozidly, poháněnými ropnými produkty, po stránce ekonomické. Za menší nedostatek bych považoval pravopisné chyby a stylistické uspořádání textu. Student v práci splnil všechny body zadání a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 67953