MIERŽWINSKÝ, L. Optimalizace teplotních profilů na zařízení IR-400 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Otáhal, Alexandr

Student měl za úkol inovovat chladící modul a optimalizovat pajeci profily v oblasti chlazení na opravárenské stanici IR-400 pro substrát FR4 a korundovou keramiku. Dále měl vyvořit pájecí profil pro montáž grafického čipu na grafickou kartu a ověřit správnost nastavení. Větší část práce soustředil do konce semestru, což se odrazilo ve výstupním dokumentu (bakalářské práci) po formální a částečně i obsahové stránce. I přesto zadání splnil, tudíž doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji za B (80b).

Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Štekovič, Michal

Student se ve své práci zabývá inovací chladícího systému pro opravárenskou stanici ERSA IR-400. Rozšířil možnosti stanice o funkci přesného nastavení rychlosti chlazení a vhodnou konstrukcí zajistil homogenitu proudu vzduchu. Optimalizoval nastavené teplotní profily pro olovnatou i bezolovnatou pájku, jejichž funkčnost ověřil při opravě pouzdra BGA na grafické kartě. Student tímto splnil veškeré požadavky stanovené v zadání práce. Z obrázku 9.3 není možné zjistit, jestli bylo pouzdro správně připájeno. Bylo by na místě se více věnovat ověření výsledků při opravě BGA pouzdra na grafické kartě. Student sice uvádí že neměl možnost elektrického testování správnosti opravy BGA pouzdra u grafické karty, mohl se však více zaměřit na optickou kontrolu a provést důslednější studii pájených spojů, která by podávala vypovídající a lépe vyhodnotitelné výsledky. Z odborného hlediska je práce na dobré úrovni a rozsahem odpovídá bakalářské práci. Po formální stránce je práce průměrná, což znehodnocuje její jinak dobrou úroveň. Práci lze vytknout poměrně často chybějící odkazy na příslušnou literaturu, v textu se vyskytovaly anglické výrazy, zkratky postrádající vysvětlení, chybějící jednotky veličin. Úroveň snižují také tiskové chyby v křížových odkazech, kterým bylo možno snadno předejít alespoň zběžnou závěrečnou kontrolou textu před tiskem. Předložená práce je poměrně zdařilá a svým obsahem odpovídá bakalářské práci. Vzhledem k uvedeným skutečnostem navrhuji práci přijmout k obhajobě a hodnotím klasifikací C.

Navrhovaná známka
C
Body
73

Otázky

eVSKP id 66875