KOUBKOVÁ, M. Reporting vybrané firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanušová, Helena

Při obhajobě doporučuji zodpovědět následující otázky: 1. Uveďte jakými způsoby firma zefektivňuje vnitřní kontrolní systém, jehož důležitost v teoretické části práce zmiňujete 2. Jaké přínosy spatřujete v analýze a optimalizaci reportingu

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části A
Přínos a praktické využití návrhu A
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B Autorka používá analytické metody, které v teoretické části nepopsala.
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hovadík, Vladimír

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 40704