KOVÁČ, M. Prostorový LED zobrazovač [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Bohrn, Marek

Student Michal Kováč vypracoval závěrečnou bakalářskou práci na téma Prostorový LED zobrazovač. Cílem práce bylo vytvořit prostorovou zobrazovací jednotku s 8x8x8 RGB LED, potřebné řídící a budicí obvody, komunikační rozhraní a obslužný program pro PC. Zadání bylo beze zbytku splněno. Všechny dílčí bloky i zobrazovač jako celek jsou plně funkční. Student v rámci práce vyřešil velké množství technických problémů, vždy postupoval systematicky a snažil se nezanedbat ani nejmenší detaily, navíc postup své práce přehledně a pečlivě zdokumentoval. Samotná praktická realizace zadání je na mimořádně vysoké úrovni. Přístup studenta k řešení bakalářské práce byl aktivní, pravidelně docházel na konzultace a snažil se dodržovat časový plán. Bakalářská práce je i po formální stránce na vysoké úrovni, téměř neobsahuje gramatické chyby nebo překlepy a celý text je přehledně strukturovaný. Vzhledem k vysoké kvalitě práce, velkému množství času, který student věnoval řešení zadaného tématu, a mimořádné aktivnímu přístupu k řešení, s radostí hodnotím tuto práci stupněm A s maximálním dosažitelným počtem bodů 100.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Macháň, Ladislav

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a realizovat prostorový zobrazovač tvořený maticí 8 x 8 x 8 obrazových bodů. Jednotlivé body matice měly být realizovány pomocí diod LED obsahujících v jednom pouzdře tři základní barevné složky (červená, modrá, zelená). Programové řízení zobrazovače mělo být realizováno pomocí obvodu FPGA, který prostřednictvím časového multiplexu řídí jednotlivé body na základě dat přenášených sběrnicí USB. Studentovi se podařilo splnit zadání v celém rozsahu. Byl navržen, zkonstruován a naprogramován prostorový zobrazovač, který splňuje všechny parametry vymezené zadáním. Důležitou fází práce byl návrh prostorové matice s ohledem na její realizovatelnost a současnou minimalizaci počtu vodičů. Na praktické realizaci výrobku oceňuji především preciznost provedení. Při konstrukci samotné matice student projevil velkou míru zručnosti a invence v podobě různých přípravků, které sestrojil za účelem přesnějšího sesazení a dodržení geometrie objektu. Oceňuji využití 3D CAD programu, jako podpůrného prostředku návrhu. Po formální stránce je práce na velmi dobré úrovni. Jedinou výtku mám k úpravě schémat zapojení (obr. 20 a 22) exportovaným z návrhového systému Eagle. Myslím, že jsou zbytečnou vadou na kráse jinak výborné práce. Práci hodnotím stupněm A – 100 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Otázky

eVSKP id 66872