URBÁNEK, P. Anodické pájení sendvičových struktur [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Pekárek, Jan

Předmětem diplomové práce bylo anodického pájení sendvičových struktur. Cílem bylo prostudovat problematiku anodického pájení skla s křemíkem. Na základě získaných informací měl student vytvořit sendvičové struktury skládající se z kombinace sklo-křemík při různých procesních parametrech s cílem dosáhnout vysokou kvalitu spoje při nižších teplotách a v kratší době. V teoretické části práce se student zabýval jednotlivými mechanismy, které probíhají při procesu pájení. Zaměřil se také na jednotlivé faktory, které významně ovlivňují pájecí proces. Celou teoretickou část zpracoval student Petr Urbánek zcela samostatně s použitím jím vybrané i vedoucím doporučené literatury, ze které vybral a zpracoval nejpodstatnější části, které následně využil při zpracovávání praktické části práce. Praktickou část práce představovala vhodně zvolená příprava a čištění vzorků, vytvoření sendvičové struktury sklo-křemík při různých procesních parametrech a nakonec také vytvoření multivrstvy z sklo-křemík-sklo. Student tyto struktury zhodnotil podle příslušné normy, provedl mikrovýbrusy a analyzoval je pod optickým a elektronovým mikroskopem. Získané výsledky student zpracoval a vyhodnotil. Student Petr Urbánek přistupoval po celou dobu k práci zodpovědně a účastnil se schůzek v předem dohodnutých termínech. Věnoval se řádně studiu jím vybrané i vedoucím doporučené literatury a přicházel samostatně s návrhy řešení situací a problémů. Závěrečné zpracování a sepsání výsledků diplomové práce proběhlo s dostatečným předstihem, tedy rovněž bez vážnějších komplikací. K formálnímu zpracování práce nemám téměř žádné výhrady. S ohledem na uvedené skutečnosti navrhuji práci k obhajobě a hodnotím ji stupněm A/92 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Kosina, Petr

Předmětem diplomové práce bylo anodické pájení sendvičových struktur, konkrétně vypracování rešerše zaměřené na pájení skla s křemíkem. Na základě získaných poznatků měla být v experimentální části práce vytvořena sendvičová struktura při použití různých procesních parametrů. Cílem bylo dosáhnout vysoké kvality spojení při nižších teplotách a v kratší době. Zadání práce bylo splněno v plném rozsahu a je zřejmé, že student se v dané problematice velmi dobře orientuje. Text je čitelný a popis problematiky velmi dobře členěn. Teoretická část práce je podložena velkým množstvím vědeckých článku. Výsledky experimentální části jsou velmi dobře okomentovány, ale bylo by vhodnější všechny výsledky vložit do přehledné tabulky. Lze dále vytknout, že není příliš zřejmé, kolik vzorků bylo vytvořeno při zjišťování procesních parametrů. Formální stránka práce byla v pořádku, až na výskyt drobných chyb v podobě překlepů. I přes tyto nedostatky je diplomová práce na velmi dobré úrovni.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 66861