AMBROŽ, J. Tester pro výstupní kontrolu spouštěče splachování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavlík, Michal

Student zpracoval bakalářskou práci zabývající se problematikou testování spouštěcí elektroniky sanitární techniky. Práce je členěna přehledně a doplněna názornými ilustračními obrázky. Při řešení student aktivně pracoval s literaturou a dobře se orientuje v dané problematice. Student pracoval naprosto samostatně a bezezbytku splnil zadání práce. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
99

Posudek oponenta

Pristach, Marián

Cílem bakalářské práce bylo vytvoření zařízení pro výstupní kontrolu spouštěčů splachování. Text práce je logicky rozdělen. První kapitola popisuje vyráběný spouštěč splachování s optickým senzorem. Druhá kapitola se zabývá charakteristikou měřených parametrů. Třetí kapitola následně popisuje samotnou realizaci poloautomatického testeru. Práce je na velmi dobré odborné úrovni. Student v rámci práce navrhl a zrealizoval poloautomatický tester spouštěčů splachování. Hlavní část práce spočívala v návrhu a realizaci několika desek plošných spojů, vytvoření mechanického provedení testeru, vytvoření programového vybavení pro mikrokontroléry a obslužného programu pro počítač. Z formálního hlediska se v práci častěji vyskytují překlepy nebo určité nesrovnalosti - zaměněné popisky v případě obrázků 4.7 a 4.8 nebo odlišné označení tranzistorů v textu a na schématu (popis obrázku 4.4). Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm výborně (93b).

Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 66864