DVOŘÁK, R. Širokopásmová vektorová měření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Urbanec, Tomáš

Úvod. Doktorand předložil disertační práci na téma Širokopásmová vektorová měření. Práce se věnuje aktuální problematice, která je v soudobé literatuře pravidelně řešena. Originalita. V práci se autor problematice věnuje komplexně od návrhu vhodného měřícího šestibranu, kde přináší vlastní metodu návrhu pro extrémně širokopásmové měření. Dále rozpracoval vlastní linearizační metodu, která umožňuje zpracovat měření pomocí nelineárních diodových detektorů. Nejvýznamnějším přínosem práce je dle mého názoru původní kalibrační metoda pro měřící šestibrany. Zde kromě jednoduchého výpočtu je velkou výhodou použití standardních kalibračních zátěží dostupných pro vektorové obvodové analyzátory. Nakonec byly zpracovány i metody redukce výsledků, které jsou ve zvoleném systému duplicitní. Všechny navržené metody byly ověřeny měřením na vlastním měřícím systému mikrovlnného šestibranu. Publikace. Jádro práce bylo publikováno v časopiseckém článku (Radioengineering) a ve sbornících sedmi mezinárodních konferencí. Závěr. Jsem přesvědčen, že Ing. Radek Dvořák prokázal předpoklady pro samostatnou vědeckou práci a že splňuje všechny požadavky kladené na absolventa doktorského studijního programu. Proto doporučuji předloženou disertační práci k obhajobě.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Schejbal, Vladimír

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

Dražan, Libor

Oponentní posudek doktorské práce Autor: Ing. Radek DVOŘÁK Téma: Širokopásmová vektorová měření Obor: Elektronika a sdělovací technika Pracoviště: Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav radioelektroniky Předložená práce pojednává o návrhu a konstrukci vektorového měřícího systému pro měření impedance v širokém kmitočtovém pásmu založeném na principu tzv. šestibranu. Jsou zde rozebrány předpoklady pro přesné měření, metody linearizace, hlavně pak kalibrace a zpracování mezivýsledků. Dále je odvozena a popsána nová kalibrační metoda vhodná speciálně pro širokopásmové systémy a jsou shrnuty požadavky pro kalibrační zátěže. V práci jsou porovnány některé metody pro zpracování mezivýsledků, vzniklých z jednotlivých kombinací šestibranů. Dále je navržena metoda predikce optimální kombinace, která umožňuje urychlení výpočtů a omezení množství kalibračních dat. Mohu konstatovat, že námět práce odpovídá oboru dizertace Elektronika a sdělovací technika. Práce řeší problematiku vektorového měřícího systému pro měření impedance v širokém kmitočtovém pásmu založeném na principu tzv. šestibranu. Uvedená metoda je v literatuře teoreticky zpracovanou metodou. Autor metodu dopracovává do stadia praktické aplikovatelnosti. Praktická realizace přináší nutnost řešit mnoho dalších úloh (nelinearita a rozdílnost jednotlivých detekčních diod, kalibrace a její rychlostní optimalizace, nedokonalé přizpůsobení a vzájemné ovlivňování detektorů a jeho kompenzace atd.). Předloženou doktorskou práci považuji za aktuální z hlediska současného stavu vědy. Doktorská práce vykazuje původní přínosné části. Originální je především ve volbě způsobu kalibrace a její rychlostní optimalizace. Za velmi přínosné považuji praktické ověření navržené metody pro širokopásmovou aplikaci. Považuji za vhodné, aby Ing. Radek DVOŘÁK při obhajobě práce uvedl reálnou použitelnou hodnotu šířky pásma celého měřícího systému. Na různých místech v práci jsou uvedeny šířky pásma jednotlivých komponentů a simulace a grafy pro určité kmitočty: • Detektory do 7GHz (strana 28), • Šestibran navržen pro 28MHz-10GHz (strana 29), • Simulace - do 6GHz (strana 30), • Grafy do a) 2GHz nebo b) 4,5GHz. Z výše uvedených údajů není možné jednoznačně určit šířku pásma celého měřícího systému. Jádro práce bylo publikováno v jednom časopiseckém článku a v devíti příspěvcích na konferencích, což považuji za odpovídající úroveň. Na základě předloženého seznamu publikací a dalších aktivit mohu konstatovat, že je Ing. Radek DVOŘÁK pracovník s dostatečnou vědeckou erudicí včetně schopnosti realizace praktických experimentů. Závěr: Na základě výše uvedených skutečností mohu konstatovat, že dizertační práce Ing. Radka DVOŘÁKA na téma ŠIROKOPÁSMOVÁ VEKTOROVÁ MĚŘENÍ odpovídá požadavkům k udělení akademického titulu. V Brně 12.dubna 2013 doc. Ing. Libor DRAŽAN, CSc.

Navrhovaná známka

eVSKP id 63673