BÁRTEK, P. Nová koncepce hydraulického pohonu CPB [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Omes, Jiří

Autor závěrečné práce se zabývá návrhem nové koncepce hydraulického pohonu paketovacího lisu CPB 100. V úvodu práce se správně věnuje popisu problematiky zařízení na zpracování šrotu. Získání informací je důležité pro následující vypracování pracovních cyklu paketovacího lisu. Autor práce postupuje logicky v řešení problematiky návrhu hydraulického pohonu. Přínosem je přehledný sekvenční diagram řízení. Zároveň postupuje dle stanoveného vývojového diagramu, který zmiňuje v úvodu řešení zadané problematiky. V práci jsou porovnávány dvě varianty řešení hydraulického obvodu. Jedná se o využití šoupátkových rozvaděčů nebo logických ventilů. Pro každou funkci je představeno řešení s tabulkou řízení jednotlivých elektromagnetů. Při výběru jednotlivých prvků autor prokázal, že se dokáže orientovat v rozsáhlé nabídce hydraulických prvků. Závěrečné zhodnocení a výběr varianty je proveden na základě tlakových ztrát prouděním. Tlakové ztráty mají vliv na konečnou dimenzaci hlavního pohonu a jsou základním hlediskem pro rozhodování o zvolené variantě. Přiložená výkresová dokumentace je přehledná a zpracovaná dle platných norem a směrnic. Tyto podklady jsou využitelné v praxi. Závěrečnou práci doporučuji k obhajobě. Otázka: Existuje i nějaké příslušenství k hydraulickému paketovacímu lisu CPB?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Tlustoš, Jiří

Vzhledem k tomu, že řešená problematika je velice komplexní a rozsáhlá, student názorně prezentoval rozsáhlé znalosti z jednotlivých souvisejících disciplín a schopnost jejich integrace do sofistikovaného výsledného řešení. Úvodní analýza problematiky zpracování šrotu, strojů a zařízení k tomu využívaných umožnila studentovi následně rozpracovat pracovní cyklus stroje, vytvořit přehledné sekvenční diagramy jeho řízení včetně toku základních řídících signálů. Stávající řešení paketovacího lisu je v práci přehledně popsáno, včetně funkčních částí a základních rozměrů a parametrů. Při projekčních návrzích a tvorbě dokumentace hydraulického systému byly respektovány platné normy a předpisy, které student si student musel důkladně osvojit. Je zde kladen důraz na bezpečnost navrhovaného zařízení a také na související environmentální aspekty. Student postupoval systematicky a vhodně provedl dekompozici pohonu na jednotlivé funkční celky a subsystémy, které bylo možno řešit individuálně ve dvou nezávislých alternativních řešeních. Tento přístup umožnil objektivní zhodnocení na vhodné úrovni rozpracovanosti úlohy. Řešitel věnoval značnou pozornost transparentnímu definování požadovaných parametrů a také faktorů ovlivňujících výsledné vlastnosti navrhovaného zařízení. Tento přístup je velice vhodný a umožní postihnout klíčové požadavky v počáteční fázi návrhu čímž se minimalizuje počet iteračních cyklů při optimalizaci prototypu. Výsledné řešení bylo zvoleno na základě porovnání tlakových ztrát obou alternativ a které reprezentují ztrátový výkon a jsou vhodně zvoleny jako rozhodovací kritérium. Rozvodný hydraulický blok s vestavnými logickými ventily nebyl v práci detailně popsán, jeho provedení je však zřejmé z výkresu v příloze. Výstupem práce je dokumentace Hydraulického bloku, která po rozpracování do detailních výrobních výkresů dle zvyklostí zadavatele bude použita pro výrobu prototypu. Diplomant ve své diplomové práci prokázal, že dovede aplikovat teoretické znalosti získané za celou dobu studia a splnil beze zbytku zadání diplomové práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 63666