HOJSTRIČOVÁ, I. Marketingové řízení firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Chalupský, Vladimír

Diplomantka zpracovala aktuální téma, v náročných podmínkách firmy, zaměřené na výrobu a prodej špičkové zdravotnické techniky dokázala získat relevantní data, analyzovat úroveň uplatnění marketingu a odvodit realizovatelné návrhy. Práce působí vyváženým dojmem, její úroveň snižují některé nedostatky (viz komentáře výše). Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cíle jsou formulovány cela srozumitelně, svým zaměřením i náročností splňují kritéria pro diplomové práce na FP VUT v Brně. Cíle považuji – s výhradami, uvedenými níže - za splněné.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Diplomantka postupovala při tvorbě své práce systematicky, při řešení využila standardní metody analýzy vnějšího i vnitřního prostředí firem. Některé aplikace však jsou neadekvátně použité – viz analýza personálního obsazení jednotlivých úseků ve firmě, zařazená do analýzy SLEPT (?) Také shrnutí této analýzy v podobě tabulky 6 na str. 48 je poněkud nesrozumitelné.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Diplomantka prokázala schopnost získat, zpracovat a vyhodnotit potřebná data a vyvodit z nich relevantní závěry. Nedostatek vidím v tom, že nedotáhla svůj marketingový audit do měřitelných ukazatelů marketingové výkonnosti firmy - toto by umožnilo srovnatelnost marketingového auditu v čase.
Praktická využitelnost výsledků A Diplomantka předkládá návrhy, rozdělené do 4 skupin – všechny jsou jasně podložené, jejich využitelnost zvyšují i úvahy o předpokládaných finančních a časových nárocích na jejich realizaci.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Práce má logickou strukturu. Použitá terminologie odpovídá zažité praxi, po formální stránce úroveň práce zbytečně snižují nedostatky v podobě nedokonalých odkazů na literaturu a „chybějící písmeno“ v nadpisu kapitoly 3.5 (DILOMAT místo „DIPLOMAT“), ukrajina místo Ukrajina (popis v grafu 6 na str. 63) neopravený překlep: Na záber sa ešte celý kartónový obal vloží do drevenej debne - namísto Na záver (str. 73)……
Práce s informačními zdroji, včetně citací C Teoretická část je velmi podrobně zpracovaná, výhrady mám vůči nejednotnému uvedení odkazů na str. 25 – 27, 33 a nesprávnému uvedení autorů (KEŘSKOVSKÝ, DEDUCHOVÁ)
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Bielčiková, Iveta

Uvedenú diplomovú prácu doporučujem k obhajobe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 63668