RUBÍČEK, P. Matematické modely pneumatik [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Hejtmánek, Petr

Bakalářská práce pana Pavla Rubíčka rozebírá matematické modely sloužící pro simulování dynamického chování pneumatiky při jízdě automobilu. Dále popisuje konstrukci a značení pneumatik, taktéž vysvětluje základní principy jejich zkoušení. Po obsahové stránce částečně schází vzájemné srovnání jednotlivých variant modelů pneumatik, případně detailnější rozbor základních dynamických parametrů. I přes zmíněné nedostatky byly hlavní cíle a požadavky splněny, téma bylo zpracováno detailně za použití vhodných postupů. Uvedené informace jsou povětšinou interpretovány srozumitelně, pouze občas se vyskytují nepřesné formulace. Stylistická a gramatická stránka práce je bez problémů, celková úroveň zpracování je velmi dobrá.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Blaťák, Ondřej

Bakalářská práce pana Rubíčka je zaměřena na matematické modely pneumatik. První část je obecně věnována konstrukci pneumatik. Další část se potom soustředí na samotné modely pneumatik. Poslední kapitoly se zaměřují na měření charakteristik pneumatik. Především v oblasti modelů pneumatik přináší práce dobrý přehled používaných řešení. Kromě základních převzatých informací však nepřináší žádná další doplňující vysvětlení. Práce je však kvůli strukturování jednotlivých kapitol i informací v nich obsažených poměrně nepřehledná a i po jazykové stránce je jen na průměrné úrovni. Práce splnila zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 63661