HRDLIČKA, J. Biomechanika fixace proximálního femuru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Florian, Zdeněk

Jan Hrdlička ve své bakalářské práci s názvem: „Biomechanika fixace proximálního femuru,“ splnil všechny cíle zadání. Bakalářská práce je napsaná přehledně a srozumitelně. V průběhu letního semestru, kdy na bakalářské práci intenzivně pracoval, řádně navštěvoval konzultace k zpracovávané tématice. K bakalářské práci přistoupil velmi svědomitě a cílevědomě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Marcián, Petr

Předkládaná bakalářská práce v rozsahu 50 stran se zabývá vysoce aktuální problematikou zlomenin proximální části femuru. Jedná se o téma z oblasti biomechaniky velkých kloubů. Celá práce je vhodně strukturována a využívá principů systémového přístupu k řešení problémové situace. Autor provedl rešeršní studii mapující historický vývoj léčení zlomenin femuru, při níž čerpal především z tuzemské literatury. V úvodu práce je formulovaný řešený problém a její cíle. Následuje základní popis anatomie související s řešenou problematikou, souhrn základních typů zlomenin a způsobů léčení pomocí dlah a šroubů. V následující kapitole se autor zabývá silovým uvolněním dolní končetiny a výpočtem sil působících na femur. V poslední kapitole autor provedl výpočtové řešení a následně deformační a napěťovou analýzu zjednodušeného modelu hřebu se skluznými šrouby bez uvažování kostních tkání. Pro numerické řešení využil software ANSYS. Obdobné řešení provedl i v programu Autodesk Inventor. Z formálního hlediska je práce psaná pečlivě s minimálním množstvím překlepů. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 63652