LAMRICH, M. Deformačně napěťová analýza femuru s vnitrodřeňovým hřebem a fixačními pásky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Florian, Zdeněk

Bc. Martin Lamrich v diplomové práci, s názvem „Deformačně napěťová analýza femuru s vnitrodřeňovým hřebem a fixačními pásky,“ splnil všechny body zadání. Diplomová práce je vhodně strukturovaná s respektováním systémového přístupu. K vytvoření výpočtového modelu a provedení řešení, diplomant velmi dobře zvládl celou řadu specializovaného softwaru a výpočtový systém Ansys. Ke splnění cílů diplomové práce souvisejících s aplikací pásků navrhl dílčí model, který mu umožnil získat zkušenosti s modelováním pásků, které následně využil při řešení celé soustavy. Z deformačně-napěťové analýzy výsledků řešeného problémů vyplývá, že pásky významným způsobem přispívají k zlepšené stabilizaci fraktury femuru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Marcián, Petr

Předkládaná diplomová práce v rozsahu 78 stran spadá do oblasti svalově kosterní biomechaniky. Zabývá se problematikou vnitrodřeňových hřebů s aplikovanými fixačními pásky. Celá práce je vhodně strukturovaná a využívá systémového přístupu k řešení problémové situace popsané v kapitole 2. Dále je v práci formulován řešený problém a cíle práce. Autor provedl rešeršní studii pouze 4 publikací. Následně seznamuje se základní anatomií a rozdělením vnitrodřeňových hřebů, fixačních pásek a popisem jejich zavádění. Jako metodu pro řešení využil výpočtové modelování. Diplomant prokázal, že umí pracovat s programovými systémy MKP a osvojil si schopnost modelovat. V první části vlastního řešení nejprve vytvořil výpočtový model nazvaný „orientační model“ na kterém zjišťoval vlivy fixační pásky na rozevírání simulované zlomeniny. Dále vytvořil výpočtový model z CT snímků femuru a do něj zavedl hřeb spolu s fixační páskou a bez ní. Fixační pásky jsou při zavádění předepjaté. Autor práce vyřešil dílčí problém jak ono předepjetí simulovat. V kapitole prezentace výsledků diplomant následně srovnával oba výpočtové modely bez fixační pásky a s ní. Z výsledků jednoznačně vyplývá vhodnost využití fixačních pásek. Výsledky jsou tedy použitelné v klinické praxi. Práci je nutné vytknout absenci popisků v obrázcích a absenci odkazů na ně v textu. Toto činní práci pro čtenáře značně nepřehlednou místy až chaotickou. U některých obrázků str. 33 a 34 jsou nečitelné číselné hodnoty a chybí barevné stupnice s jednotkami. K jazykové stránce práce se nemohu vyjádřit. Navrhuji hodnocení práce A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 63655