HRADSKÝ, L. Analýza a komparace nabídek úvěrů obchodních bank pro osobu samostatně výdělečně činnou podnikající v České republice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Rejnuš, Oldřich

Cíle práce jsou vymezeny, metodologie je vypracována, její úroveň však hodnotím pouze jako vyhovující. Práce má vcelku logické uspořádání, některé části teoretické části práce však považuji za zbytečné. Způsob řešení považuji za možný, cíle práce považuji za splněné. Otázky k obhajobě: 1/ Jaká další kritéria hodnocení úvěru by bylo možné použít? 2/ V čem se liší termíny "úvěr" a "půjčka"?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Teoretická část je příliš dlouhá a zahrnuje mnohé oblasti, které s řešenými cili příliš nesouvisejí.
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Strnadová, Michala

1) Který úvěr by si student vybral pro sebe jako nejvýhodnější a na základě jakých kritérií?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 63658