ZEHNAL, J. Analýza společnosti Lear Corporation Czech Republic, s.r.o. pomocí časových řad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Doubravský, Karel

Otázka k obhajobě: Měl jste již možnost předložit práci vedení společnosti? Jak byly hodnoceny Vaše výsledky a doporučení?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Rusínová, Alena

Diplomová práce pana Bc. Jindřicha Zehnala byla zpracována na téma Analýza společnosti Lear Corporation Czech republic, s.r.o. pomocí časových řad. Cílem práce bylo stanovit finanční vývoj společnosti od roku 2001 do roku 2011 a stanovit pomocí časových řad a regresní analýzy vývoj budoucí, včetně návrhu opatření na zlepšení řízení. Práci lze formálně rozdělit na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se student zabývá časovými řadami (jejich dělením, charakteristikami a dekompozicemi), dále regresní analýzou (jejími lineárními, nelineárními modely a způsobem výběru vhodné regresní funkce). Nakonec zmiňuje úvod do finanční analýzy, kde se věnuje rozvaze, výkazu Z/Z, výkazu Cash flow a nejpoužívanějším analýzám rozdílových, poměrových ukazatelů a analýze soustav ukazatelů. Praktická část začíná popisem analyzované společnosti a tvorbou SWOT analýzy a Porterova modelu. Dále je zpracována statistická analýza vybraných ukazatelů na základě účetních výkazů, kterými jsou rozdílový ukazatel čistý pracovní kapitál, poměrové ukazatele rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti, a provozní ukazatele mzdová produktivita a nákladovost výnosů. Analýza je zakončena soustavami ukazatelů bankrotních modelů Altmanova indexu a indexu IN05. Veškeré tyto ukazatele jsou doplněny přehlednými tabulkami časových řad a grafy, které jsou proloženy zvolenou regresní přímkou na vyrovnání časových řad. Dále student porovnává získané hodnoty ukazatelů analyzované společnosti s jejím největším konkurentem. Na závěr jsou všechny získané informace o analyzované společnosti zhodnoceny a jsou navržena opatření na zlepšení a zefektivnění řízení. Nedílnou a důležitou součástí diplomové práce je vytvořený program pro podporu tvorby finanční analýzy. Byl naprogramován tak, aby po zadání hodnot z účetních výkazů zpracoval ukazatele finanční analýzy za sledované roky a vytvořil graf časové řady každého ukazatele, který je proložen zvolenou regresí. Program je intuitivní, přehledný a je vhodný pro finanční řízení malých a středních podniků a i já ho ráda využiji pro svoji dizertační práci. Pan Bc. Jindřich Zehnal splnil zadání diplomové práce a předvedl spojení informatické a ekonomické problematiky, kdy vytvořením programu nahradil časově náročné výpočty. Z tohoto důvodu doporučuji diplomovou práci k závěrečné obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 65896