KOLEK, A. Elektromagnetický pohon jednoduchých objektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Hadinec, Michal

Student Andrej Kolek řešil práci na téma Elektromagnetický pohon jednoduchých objektů. V teoretické části jsou popsány základní veličiny popisující magnetické pole, následuje popis chování RLC obvodu a usměrňovačů. V další části je provedena rešerše a popis různých již zkonstruovaných zařízení. V experimentální části práce student navrhoval parametry cívky a kapacit tak, aby byl náboj v hlavni minimálně brzděn. V zásadě využíval znalostí získaných z předcházející rešerše. Parametry obvodové části konstrukce ověřoval v programu PSpice, rozložení magnetického pole v programu FEMM. V závěru práce je stanovena experimentálně rychlost projektilu v závislosti na poloze a materiálu. Přístup studenta k řešení práce se v tomto semestru mírně zlepšil, ačkoliv míra samostatnosti studenta a způsob naplnění práce byla na této úrovni neuspokojivá. Řada kapitol je popsána značně povrchně a často není zřejmý vztah popisovaného problému k řešení práce. Diskuze dílčích výsledků a jejich využití pro řešení je místy zmatené. Formální úroveň práce vykazuje často nedostatky. Obsahově je však zadání splněno, kladně hodnotím studentovo nasazení při realizaci mechanických dílů konstrukce a práci s literaturou. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
D
Body
65

Posudek oponenta

Dufek, Ivo

Student v souladu se zadáním v úvodních teoretických kapitolách, které tvoří poměrně velkou část jeho práce, popisuje základní jevy a veličiny z oblasti elektromagnetismu, některé principy rezonančních obvodů, vlivu použitých součástek a konečně i principy funkce usměrňovačů. Student zmiňuje důležitost parametru ESR, který však při volbě použitých kondenzátorů nebere příliš v úvahu. V následujících statích je vyčerpávajícím způsobem popsána řada "coilgunů" jiných autorů včetně jejich konstrukčních specifik a základních parametrů. V kapitole týkající se vlastního řešení student navrhl zapojení vlastního "coilgunu", provedl velké množství simulací za pomoci programů jako je PSpice a FEMM a nakonec "coilgun" i fyzicky realizoval. Díky tomu lze zadání bakalářské práce považovat za splněné. Mnoho důležitých aspektů je však popsáno velmi povrchně a navržená řešení nelze považovat za příliš promyšlená. Jedná se například o výběr typu silového prvku. Postrádám zde jakýkoliv souvislejši rozbor možných variant spínače s následným výběrem nejvhodnějšího typu. Dále se jedná o řešení problému délky proudového impulsu a v neposlední řadě o jakýkoliv pokus o řízení nabíjení samotné kondenzátorové baterie. Celkově lze provedení silové části považovat za nevhodné z pohledu dimenzování a fyzického konstrukce jednotlivých součástí jako je cívka, propojovací vodiče a především pak rezistor R2. Po formální stránce je zpracování práce pouze na průměrné úrovni s občasným výskytem typografických chyb, zmatečných a nevhodných formulací. Nicméně přes všechny uvedené výtky práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci a proto ji doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
D
Body
61

Otázky

eVSKP id 65888