ŠUSTROVÁ, M. Stroje pro nekonvenční technologii elektroerozívního obrábění (zaměření na rozbor trhu) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Osička, Karel

Práce poskytuje ucelený přehled o jedné z důležitých nekonvenčních technologií, o hlavních světových výrobcích elektroerozivních strojů a ve svém závěru dává investorům konkrétní doporučení na jednotlivé dodavatele s ohledem na pořizovací náklady a užitnou hodnotu strojů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Cíle stanovené v zadání bakalářské práce byly splněny.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Zvolený postup řešení odpovídá charakteru rešerše provedení bakalářské práce.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B V jednotlivých kapitolách jsou vždy zhodnoceny uvedené informace a výsledky.
Praktická využitelnost výsledků B Bakalářská práce poskytuje ucelený základní přehled o možnostech elektroerozivní technologie a jednotlivých výrobcích elektroerozivních strojů
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Z hlediska uspořádání práce, formálních náležitostí, terminologie a odborné jazykové úrovně má práce ještě dílčí rezervy.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Práce s informačními zdroji je na velmi dobré úrovni a postihuje veškeré dostupné možnosti.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Dvořák, Milan

Bakalářská práce prezentuje výrobce strojů pro nekonvenční technologii, jak v evropském, tak světovém měřítku. Dává jednoznačné doporučení jednotlivým uživatelům pro nákup strojů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Stanovené cíle v bakalářské práci byly splněny.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Rešerše provedená v bakalářské práci se opírá především o informace získané na webových stránkách.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Získané informace z webových stránekjsou doplněny o poznatky ze zadané odborné literatury
Praktická využitelnost výsledků B Bakalářská práce poskytuje jednoduchý přehled o firmách vyrábějící elektroerozivní stroje a jejich parametry
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Struktura bakalářské práce odpovídá zadání, existuje však nepřesnost v odborné terminologii a chyby v jazykové úrovni.
Práce s informačními zdroji A Bakalářská práce využívá dostupnou odbornou literaturu a současné možnosti internetu.
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 72352