SMĚLÝ, J. Automatizované pracoviště pro měření vzduchotechnických veličin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Vlach, Radek

Diplomová práce se zabývá návrhem vzduchotechnické komory. První část práce se zabývá rešerší v oblasti měření parametrů ventilátorů u hydraulických odporů, která je nezbytná pro pochopení dané problematiky. Na základě této rešerše je proveden návrh automatizovaného pracoviště pro měření vzduchotechnických parametrů ventilátorů a dalších zařízení. Pro testování bylo třeba zvládnout návrh řídící a měřicí elektroniky. Zvláště přínosné je ovládání procesu měření v prostřední Matlab. Stanovené cíle byly v plném rozsahu splněny. Student pracoval samostatně a dosažené výsledky byly průběžně konzultovány. Student prokázal schopnost řešit konkrétní technický problém na velmi dobré úrovni. Celkový dojem pouze snižuje horší provedení odevzdané diplomové práce, ve které se objevují poměrně často stylistické chyby. I přes tyto menší nedostatky doporučuji tuto diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vejlupek, Josef

Student se ve své Diplomové práci zabývá návrhem zařízení pro měření vzduchotechnických veličin. Navázal na dřívější pokus o realizaci, který proběhl v rámci bakalářské práce jiného studenta. Projekt úspěšně dotáhl do konce a splnil tak všechny požadavky. Při řešení zvládl nastudovat poměrně obsáhlou problematiku měření vzduchotechnických parametrů. Výsledkem práce je oživené zařízení. Text práce je srozumitelný a až na drobné překlepy nemám výtek a jako oponent doporučuji k obhajobě a uděluji hodnocení výborně / A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 65856