ZAMAZAL, B. Anténa pro mikrovlnný maják v pásmu X [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kasal, Miroslav

Student zvládl základy modelování v programovém prostředí Ansoft HFSS a problematiku zářících štěrbin ve vlnovodu. Postupně navrhl optimalizovanou štěrbinovou anténu se všesměrovým vyzařováním ve vodorovné rovině a velmi úzkým svazkem ve svislé rovině, tak jak bylo požadováno. Postupně zvládl i sofistikovanější modelování s PML. Konečný návrh antény perfektně zrealizoval. Experimentálně nastavil impedanční přizpůsobení a v bezodrazové komoře změřil sledované vyzařovací diagramy. Řešení úkolu se věnoval cílevědomě a systematicky. Pravidelně jsme postupy řešení a zpracování konzultovali. Zadání bakalářské práce bylo splněno bezezbytku.

Navrhovaná známka
A
Body
94

Posudek oponenta

Pokorný, Michal

V úvodu se student zaměřil na volbu vhodné antény, která by splňovala kritéria zadání. Bez širší diskuze zvolil štěrbinovou anténu, pro kterou zpracoval detailní přehled vlastností a návrhových vztahů. V další části práce student navrhl štěrbinovou anténní řadu napájenou obdélníkovým vlnovodem R100 a návrh namodelovall v simulátoru elektromagnetického pole HFSS. Výsledky práce úspěšně ověřil srovnáním teoretických charakteristik a měřených charakteristik realizované antény. Předložená práce je přehledně zpracována a má logické členění kapitol. Co se týče odborné kvality práce, nemám výhrady. Zadání bylo splněno bezezbytku. Z formálního hlediska bych vytkl zejména: - Používání počeštěných výrazů, např. „slotová“ anténa - Chybné označení některých charakteristik, např. obr. 48 - Srovnávané charakteristiky by měly být zobrazením v jednom grafu

Navrhovaná známka
A
Body
95

eVSKP id 65826