HOUSEREK, J. Modelování technologických kroků kontaktování čipu mikrodrátkem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Psota, Boleslav

Student se ve své práci zabýval vytvořením počítačových modelů pro metodu kontaktování čipu mikrodrátkem. Pro tento účel využil výpočetního systému ANSYS Workbench, ve kterém navrhl simulace pro termokompresní kontaktování, výsledky poté porovnal s reálnou strukturou. Méně úspěšný byl při řešení ultrazvukové metody, kde byl virtuální model vytvořen, avšak simulace nebyla kompletně dokončena z důvodu nekonvergence úlohy. Popis deformací drátku v průběhu kontaktování také chybí. Zadání diplomové práce tak bylo splněno jen z části. Student pravidelně chodil na konzultace, což se však nepromítlo do kvality práce, ve které by bylo vhodné více popsat jak teoretickou tak i praktickou část.

Navrhovaná známka
E
Body
54

Posudek oponenta

Kosina, Petr

Předmětem řešení diplomové práce bylo modelování technologických kroků kontaktování mikrodrátkem. Měly být definovány základní modely propojování, způsoby kontaktování, modelování základních pohybu kontaktovacího systému, deformace mikrodrátku, popis deformace spoje a simulace celého průběhu. Protože se jedná o relativně složitou problematiku lze tedy právem očekávat, že by práce měla obsahovat slušný teoretický základ, na kterém by se mělo stavět. Bohužel tomu tak není a některé popisy připomínají spíše uživatelský manuál strohých informací. Chybí popis požadavků na vytváření svárů pomocí mikrodrátků a faktory, které je mohou negativním způsobem ovlivnit. Při diskretizaci modelu nebyl uveden typ diskretizačního prvku, který může do velké míry ovlivnit přesnost celé simulace. Diskretizace modelu je provedena metodou konečných prvků, a proto lze právem předpokládat, že by této metodě měla být věnována větší pozornost také v teoretické části. Při simulacích byly popsány problémy s malým množstvím iteračních kroků. V teoretické části opět není o iteračních metodách ani zmínka. V simulaci chybí popis nastavení okrajových podmínek. V práci se nepodařilo provést simulaci kontaktování na hranu a nebyly popsány deformace při vytvoření spoje. Je tedy zřejmé, že zadání práce nebylo z poloviny splněno. V práci se podařilo vytvořit pouze modely a provést kontaktování na kuličku s popisem pohybu kontaktovací kapiláry. Z hlediska formální stránky lze vytknout špatnou čitelnost hlavně úvodní části práce, některé věty postrádaly smysl, vyskytovaly se anglické výrazy, zkratky bez vysvětlení významu, nevhodně zvolené názvy kapitol a horší kvalita obrázku nebo kót v nich zobrazených (nečitelné). Na některých stránkách se vyskytují volná místa. Práce je na velmi špatné úrovni a bylo by vhodné ji přepracovat.

Navrhovaná známka
F
Body
48

Otázky

eVSKP id 66844