ZÁBOJNÍK, P. Analýza volného kmitání součástí obráběcího stroje při vysokorychlostních posuvech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Blecha, Petr

Student přistupoval k vypracování diplomové práce zodpovědně a prokázal svoji schopnost řešit komplexní inženýrské úkoly. Dosažené výsledky lze úspěšně využít v praxi i teorii.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Drossel, Welf-Guntram

Navrhovaná známka

eVSKP id 72398