EXNEROVÁ, J. Metody nekonvenčního obrábění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Zadané téma nekonvenčních metod obrábění je pojato formou obecné rešerše, pečlivě sestavené. Teoretické kapitoly jsou rozpracovány poměrně podrobně, je vidět zájem autorky o věc, což je dokladováno na detailnějším představení jedné z metod. Nezbytnou kapitolou, která nemůže u zadaného tématu chybět, je uvedení výběrového přehledu strojového zařízení, jak světových tak tuzemských firem. Lze ocenit pracovní kontakt autorky s tuzemskou firmou, ze kterého vzešel potřebný materiál pro praktickou kapitolu bakalářské práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Mouralová, Kateřina

Tato bakalářská práce je rešerše zabývající se technologiemi nekonvenčního obrábění. Jsou zde v krátkosti popsáni všechny technologie čímž studentka prokázala výbornou schopnost práce s literaturou. Grafická úprava práce je velmi zdařilá, pouze je použito nevhodné číslování tabulek. Práce by se mohla více zabývat technologiemi ve firmě, se kterou studentka spolupracovala. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 64701