BOREK, M. Návrh projektu rekonstrukce kanceláří [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Doskočil, Radek

Otázky k obhajobě: Jakým způsobem jste v aplikaci MS Project přiřazoval pracovní zdroje k úkolům? Z jakých podkladů jste vycházel při sestavování rozpočtu projektu? Jaký fond pracovní doby jste v aplikaci MS Project nastavil?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji, včetně citací D
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Horinová, Jana

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 66817