PŘÍVĚTIVÝ, R. Řídicí systém pro manuální klimatizaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Říčný, Václav

Student Radek Přívětivý měl ve své bakalářské práce navrhnout řídicí systém, který by zjednodušil a zautomatizoval ovládání manuální klimatizace v automobilu. Zadání střední obtížnosti bylo ztíženo tím, že student měl část systému realizovat a funkčně ověřit. Student požadavky zadání, dle mého soudu, v celém rozsahu splnil. Během vypracování bakalářské práce byl samostatný a iniciativní. Zvolené řešení s mikroprocesorovým řídicím systémem je elegantní a relativně jednoduché. Zvláštní ocenění zaslouží skutečnost, že nad rámec zadání realizoval a úspěšně funkčně ověřil nejen požadovaný dílčí funkční blok, ale celý řídicí systém. V práci (především v detailním obvodovém návrhu) se student nevyvaroval drobných věcných nepřesností i formálních chyb, ale žádné podstatné chyby jsem v práci nenašel. Formální úroveň práce je dobrá.

Navrhovaná známka
B
Body
82

Posudek oponenta

Slanina, Martin

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout systém pro automatické řízení manuální klimatizace v automobilu a realizovat blok mikroprocesorového řízení. Byl navržen, sestaven a otestován kompletní řídící systém s mikroprocesorem ATMega162, s ovládáním tlačítky a zobrazením nastavené teploty na displeji. Zvolené řešení je účelné a zdá se být funkční. Vzhledem k tomu, že student celé zařízení realizoval, bych ocenil měření jeho vlastností - zejména přesnost a stálost regulace nastavené teploty. Text práce je přehledný a logicky členěný. Na několika místech se student dopouští technických nepřesností a drobných věcných chyb, přesto práci hodnotím jako kvalitní a navrhuji hodnocení 75 body.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 65807