HUDEC, J. Analýza chůze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Sekora, Jiří

Předmětem bakalářské práce pana Jiřího Hudce je seznámení se s laboratoří chůze v Dětské nemocnici FN Brno, především a akvizičním systémem Vicon a dále rekonstrukce zaznamenaného pohybu a analýza vybraných parametrů ze záznamů z laboratoře. Student se aktivně seznámil s laboratoří chůze a se systémem Vicon. Získal požadované záznamy a tyto importoval do prostředí Matlab, ve kterém vytvořil uživatelské rozhraní. Po formální stránce mám výhrady ke kvalitě některých obrázků, u tabulky, je-li rozdělena na dvě strany, bych očekával opakování záhlaví. U několika zdrojů není zcela reprodukovatelný odkaz na online zdroj. V práci se vyskytují místy nepřesná vyjádření, jako např. "některé (medicínské techniky) mají vysokou hodnotu, jiné méně", apod. V práci student místy staví do ekvivalence význam slov "analýza" a "zobrazení", s čímž nemohu souhlasit. Po obsahové stránce mohu konstatovat, že zadání práce bylo splněno. Vzhledem k uvedeným výhradám hodnotím práci pana Jiřího Hudce známkou "velmi dobře" / B.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Čmiel, Vratislav

V úvodu student přehledně popisuje chůzi, přincipy měření v laboratoři chůze a proces snímání kamerami a vizualizaci s konkrétními příklady. K tomuto účelu využívá řadu literatury a poznatky získané z laboratoře chůze MUNI. V praktické části prezentuje grafické programové vybavení, které umožňuje vytvořit 2D zobrazení a analýzu chůze dle zvolených parametrů. Přehledně vysvětluje způsob realizace metod včetně četných ukázek s komentáři a výsledky porovnává s výsledky z laboratoře chůze. Kladně hodnotím zejména kapitolu zabývající se analýzou, ve které účelně prezentuje grafické ukázky kinematiky změn kloubů. Práce je po formální i obsahové stránce na velmi dobré úrovni.

Navrhovaná známka
B
Body
80

eVSKP id 66828