JEŽEK, M. Rozbor leteckých nehod způsobených chybnou údržbou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Koštial, Rostislav

Cílem bakalářské práce s názvem Rozbor leteckých nehod způsobených chybnou údržbou, bylo provést analýzu a vyhodnocení nejčastějších příčin leteckých nehod, které byly způsobeny chybnou údržbou letounu. Práce je logicky rozčleněna do 10 kapitol, z nichž jádro práce tvoří kapitoly 2 až 6. První část práce se zabývá statistickým přehledem nehod dopravních letadel od počátku letectví s tím, že autor poté detailně rozebírá statistiky od roku 2000 do roku 2011. Poté se autor zaměřil příčiny leteckých nehod vlivem údržby, kde dobře popisuje nejčastější chyby při údržbě a faktory stojící za pochybením při údržbě z hlediska lidského faktoru. V práci mohly být stručně zmíněny i jiné faktory, jako jsou ekonomické tlaky atd. Autor poté stručně popisuje vývoj údržby a trendy k minimalizování chyb lidského faktoru, kde se zaměřuje na tzv. „Dirty dozen“ V poslední části bakalářské práce autor podrobně popisuje některé letecké nehody, při kterých hrálo pochybení nebo zanedbání údržby významnou roly. Grafická a stylistická úprava práce je na dobré úrovni. Obsahově odpovídá zadanému tématu. Proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Weis, Martin

Bakalářská práce je zaměřena na rozbor leteckých nehod způsobených chybnou údržbou. Byla provedena statistika leteckých nehod, rozbor lidských faktorů při údržbě a práce je zakončena rozborem vybraných nehod. Práce je na velice dobré grafické úrovni bez gramatických chyb včetně použití citací použité literatury, ale mohla obsahovat více závěrů autora. Zadání bylo splněno a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 64736